سیاست گذاری اقتصادی, دوره (13), شماره (25), سال (2022-2) , صفحات (281-315)

عنوان : ( بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان )

نویسندگان: سیدفرزاد موسوی , نرگس صالح نیا , احمد سیفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود منابع آب تجدیدپذیر در ایران، برخی از پژوهشگران را به مطالعه و بررسی سیاست های مناسب برای کاهش مصرف آب وادار کرده است. سیاست های تبلیغاتی (آگاه سازی مصرف کننده در جهت اتخاذ رفتار مناسب از روی اختیار) و سیاست های اجبار به داشتن رفتار صرفه جویانه (از طریق الزامات قانونی یا فنی مانند نصب کنتورهای هوشمند) دو نمونه از این سیاست ها هستند. اکثر مطالعات، تعاملات اجتماعی میان مصرف کنندگان آب خانگی و تغییر و تحول رفتار مصرفی آنان را در مدل های خود لحاظ نمی کنند که این امر باعث ضعف اساسی مدل می شود. لذا این مطالعه با مدلسازی تعاملات اجتماعی سعی در تدوین یک چهارچوب مبتنی بر عامل به کمک فرآیند انتشار برای بررسی بهتر رفتار مصرف آب دارد. مدل مبتنی بر عامل طراحی شده، برای مصرف کنندگان آب خانگی شهر شیراز و با توجه به داده های 1397-1384کالیبره و از آن برای شبیه سازی هر یک از سناریوها برای سال های بعد استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش تبلیغات در سال شروع فرآیند شبیه سازی، بهبود مناسبی در نسبت افراد دارای رفتار همکارانه و مصرف در سال های پس از آن ایجاد خواهد شد. همچنین در مورد اجبار مصرف کنندگان به اتخاذ رفتار صرفه جویانه، نیازی به وادار کردن همه ی مصرف کنندگان (بالای یک حد مشخص مصرف) نیست بلکه بهتر است صرفا افراد با رفتارغیرهمکارانه (و با مصرف بالاتر از یک حد مشخص) را مجبورکرد، زیرا پیروی از رفتار شبکه هم جوار باعث توزیع رفتار همکارانه در کل سیستم خواهد شد و به سبب آن صرفه جویی مناسبی در کل مصرف آب صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, مصرف آب, فرآیند انتشار, تعاملات اجتماعی, تبلیغات, اجبار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082860,
author = {موسوی, سیدفرزاد and صالح نیا, نرگس and سیفی, احمد and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان},
journal = {سیاست گذاری اقتصادی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {25},
month = {February},
issn = {2645-3967},
pages = {281--315},
numpages = {34},
keywords = {مصرف آب، فرآیند انتشار، تعاملات اجتماعی، تبلیغات، اجبار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان
%A موسوی, سیدفرزاد
%A صالح نیا, نرگس
%A سیفی, احمد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J سیاست گذاری اقتصادی
%@ 2645-3967
%D 2022

[Download]