تحقیقات کاربردی در علوم دامی, دوره (9), شماره (35), سال (2018-2) , صفحات (33-48)

عنوان : ( بررسی عملکرد گوسفند افشاری با تاکید بر خصوصیات رشد و افزایش وزن بره‌های نر: فراتحلیل )

نویسندگان: سیدهادی ابراهیمی , فهیمه وارسته , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این فراتحلیل تعیین حدود قابل حصول رشد و اضافه وزن بره‌های نر افشاری در شرایط پروار بود. تعداد 37 میانگین مربوط به پارامترهای رشد بره‌های نر افشاری مندرج در 16 مقاله علمی معتبر منتشرشده در فاصله زمانی سال‌های 1363 تا 1397برای انجام این مطالعه استفاده شدند. متوسط اضافه وزن روزانه در مطالعات مختلف بین 7/67 گرم تا 479 گرم (میانگین 24/238 و انحراف معیار 39/96گرم) متغیر بود. ضریب تبدیل مصرف خوراک به افزایش وزن زنده در محدوده 46/21-65/3 و با میانگین 32/7 و انحراف معیار 55/3 بود. فرارگرسیون اثرات تصادفی وزن اولیه پروار و اضافه وزن روزانه نشان داد که عرض از مبدأ مدل 60/219 گرم در روز و معنی دار بوده و می‌توان آن را به عنوان مبنای اضافه وزن روزانه در بره‌های نر افشاری در نظر گرفت. اما چون ضریب این فرارگرسیون معنی دار نبود لذا اضافه وزن‌های بالاتر از این مقدار پایه را می‌توان به عوامل غیرژنتیکی دیگری چون شرایط تغذیه‌ای مادر در دوران آبستنی، سن و وزن دام در آغاز دوره پروار، وجود یا عدم وجود رشد جبرانی، نحوه‌ی شیردهی و از شیرگیری نسبت داد. به طور کلی تدوین و استفاده از روش‌های استاندارد پرورش به ویژه تغذیه میش‌های آبستن و بره-های تازه متولد شده پس از تولد تا شروع پروار می‌تواند منتهی به ثبات بیش‌تر و عملکرد بالاتر پروار در بره‌های نر این نژاد گردد.

کلمات کلیدی

, تنوع عملکرد پروار, فرای ژنتیک, منحنی رشد, گوسفند افشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082874,
author = {ابراهیمی, سیدهادی and وارسته, فهیمه and جوادمنش, علی},
title = {بررسی عملکرد گوسفند افشاری با تاکید بر خصوصیات رشد و افزایش وزن بره‌های نر: فراتحلیل},
journal = {تحقیقات کاربردی در علوم دامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {35},
month = {February},
issn = {2345-3826},
pages = {33--48},
numpages = {15},
keywords = {تنوع عملکرد پروار، فرای ژنتیک، منحنی رشد، گوسفند افشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد گوسفند افشاری با تاکید بر خصوصیات رشد و افزایش وزن بره‌های نر: فراتحلیل
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A وارسته, فهیمه
%A جوادمنش, علی
%J تحقیقات کاربردی در علوم دامی
%@ 2345-3826
%D 2018

[Download]