ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکر آمایشی , 2020-10-28

عنوان : ( تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت پایدار با تاکید بر امنیت مرزی )

نویسندگان: مریم عباس زاده , سیدهادی زرقانی , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشش برای تامین امنیت همواره در پس کنش و منش انسان ها وجود داشته است. طی دهه های اخیر مسئله تغییر اقلیم و پیامدهای عمدتا منفی آن بر اقتصاد،اجتماع، محیط زیست و عرصه سیاسی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این میان،کشورهای در حال توسعه وکشورهایی که در کمربند خشک جهان قرار دارند، تاثیر پذیری بیشتری از تغییر اقلیم خواهند داشت. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به دنبال بررسی این موضوع است که تغییر اقلیم چه پیامدهای امنیتی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر اقلیم از طریق تغییر در الگوی بارش و میزان آن به ویژه در مناطق خشک، تشدید و تداوم خشکسالی، کاهش سطح مراتع، کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی، موجب مهاجرت های گسترده، تهدید امنیت غذایی، بروز چالش های زیست محیطی می شود. علاوه بر این تغییر اقلیم از طریق کاهش میزان آبهای رودهای مرزی و منابع آبی مشترک مرزی بر میزان اشتغال و سکونت گاه های مرزی تاثیر منفی می گذارد و طبیعتا موجب تشدید اختلافات مرزی می گردد. ضمن اینکه تغییر اقلیم و افزایش بارش های شدید و طغیانی شدن رودهای مرزی می تواند با تغییر مسیر رودهای مرزی و خسارت به سکونت گاه های مرزی موجب اختلافات مرزی گردد و در مجموع امنیت مرز و مناطق مرزی را نیز دچار چالش نماید.

کلمات کلیدی

, اقلیم, تغییر اقلیم, امنیت, مرز, امنیت مرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082877,
author = {عباس زاده, مریم and زرقانی, سیدهادی and زرین, آذر},
title = {تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت پایدار با تاکید بر امنیت مرزی},
booktitle = {ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکر آمایشی},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {اقلیم، تغییر اقلیم، امنیت، مرز، امنیت مرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت پایدار با تاکید بر امنیت مرزی
%A عباس زاده, مریم
%A زرقانی, سیدهادی
%A زرین, آذر
%J ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکر آمایشی
%D 2020

[Download]