فقه و حقوق خانواده, دوره (25), شماره (73), سال (2020-12) , صفحات (27-54)

عنوان : ( رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت )

نویسندگان: سیدمصطفی فرع شیرازی , کریم عبداللهی نژاد , محمود سعیدی رضوانی , علیرضا عابدی سرآسیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه‌های مختلف در زمینة تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می‌یابد. بیشتر آموزه‌های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می‌شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقولة تربیت جنسی چنان است که می‌توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن ‌یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ‌دادن به این سؤال‌ها، دو دسته ادلة نقلی به همراه آراء فقها بررسی می‌شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادلة خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی ـ توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای است.

کلمات کلیدی

ادلة تربیت تربیت جنسی حکم تربیت وجوب تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082883,
author = {فرع شیرازی, سیدمصطفی and عبداللهی نژاد, کریم and سعیدی رضوانی, محمود and عابدی سرآسیا, علیرضا},
title = {رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت},
journal = {فقه و حقوق خانواده},
year = {2020},
volume = {25},
number = {73},
month = {December},
issn = {2538-5291},
pages = {27--54},
numpages = {27},
keywords = {ادلة تربیت تربیت جنسی حکم تربیت وجوب تربیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت
%A فرع شیرازی, سیدمصطفی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%J فقه و حقوق خانواده
%@ 2538-5291
%D 2020

[Download]