وازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( بررسی و مقایسه سیستمهای جداساز تطبیق پذیر MRE با سیستمهای جداساز غیرفعال االستومریک )

نویسندگان: سعید تقی زاده , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای جداساز لرزهای یکی از بهترین سیستمهای محافظت سازهها در برابر زلزله می باشند. این سیستمها پاسخهای سازه به ویژه شتاب طبقات و جابجایی نسبی طبقات را کاهش میدهند. در سیستمهای جداساز لرزهای هوشمند از ورقههای االستومر MRE استفاده میگردد که خاصیت تطبیقپذیری و کنترلپذیری سختی و میرایی را دارند. سیستمهای جداساز تطبیقپذیر به دلیل خاصیت تطبیقپذیری سختی و میرایی نسبت به جداسازهای االستومریک قابلیت جذب انرژی بیشتری دارند. این سیستمها در مقایسه با جداسازهای االستومریک به طور متوسط جابجایی پایه و جابجایی نسبی طبقات را به ترتیب 22 %و 57 %کاهش و شتاب طبقات را 22 %افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, جداساز MRE , سازه محک جداساز لرزهای, جداساز تطبیقپذیر, کنترل نیمهفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082888,
author = {تقی زاده, سعید and کرم الدین, عباس},
title = {بررسی و مقایسه سیستمهای جداساز تطبیق پذیر MRE با سیستمهای جداساز غیرفعال االستومریک},
booktitle = {وازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جداساز MRE ،سازه محک جداساز لرزهای، جداساز تطبیقپذیر، کنترل نیمهفعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه سیستمهای جداساز تطبیق پذیر MRE با سیستمهای جداساز غیرفعال االستومریک
%A تقی زاده, سعید
%A کرم الدین, عباس
%J وازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]