دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( ارزیابی احتمالاتی آسیبپذیری لرزهای پلهای عرشه جعبه ای بتنآرمه دارای نا منظمی اختلاف ارتفاع پایه و درز میانی )

نویسندگان: محمد شعربافیان , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلها به عنوان یکی از شریانهای حیاتی نقش بسیار مهمی در سیستم حمل و نقل هر کشور دارند. ویرانی یک یا چند پل در اثر زلزله آثار منفی زیادی بر اقتصاد یک کشور داشته و عملکرد شبکه حمل و نقل آن م نطقه و خصوصاً امدادرسانی پس از زلزله را مختل خواهد نمود. در این پژوهش پلهای چند دهانه بتن آرمه با عرشه جعبهای پیوسته با ستون، با توجه به فراوانی بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی مدلهای سه بعدی از این کلاس پل با کوله نش یمندار که دارای درز میانی (پل چندقابی) و اختلاف ارتفاع پایهها نیز هستند، در نرمافزار OpenSEES انجام شده است. به منظور امکان تعمیم دادن نتایج حاصل به کل پلها در این کلاس پل، کلیه عدم قطعیتهای مربوط به زلزله، هندسه سازه و مصالح در نظر گرفته شده و منحنیهای شکنندگی برای کلیه اجزای پل و سیستم پل ارائه و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در سطوح بالای آسیب، شکست ستون پل و پ س از آن افتادگی عرشه از محل نشیمن کوله دارای بیشترین احتمال وقوع هستند. بعلاوه درنظر گرفتن کلیه اجزای پل در توسعه منحنیهای شکنندگی سیستم پل، منجر به افزایش شکنندگی سیستم پل، خصوصاً در حالات آسیب پایین میشود.

کلمات کلیدی

, پلهای بتنآرمه , آسیبپذیری لرزهای, منحنیهای شکنندگی, عدم قطعیت, نامنظمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082889,
author = {شعربافیان, محمد and کرم الدین, عباس},
title = {ارزیابی احتمالاتی آسیبپذیری لرزهای پلهای عرشه جعبه ای بتنآرمه دارای نا منظمی اختلاف ارتفاع پایه و درز میانی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پلهای بتنآرمه ، آسیبپذیری لرزهای، منحنیهای شکنندگی، عدم قطعیت، نامنظمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی احتمالاتی آسیبپذیری لرزهای پلهای عرشه جعبه ای بتنآرمه دارای نا منظمی اختلاف ارتفاع پایه و درز میانی
%A شعربافیان, محمد
%A کرم الدین, عباس
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]