علوم محیطی, دوره (7), شماره (1), سال (2009-10) , صفحات (149-160)

عنوان : ( تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علوم )

نویسندگان: بهنام کامکار , رضا قربانی نصرآبادی , سید مجید عالیمقام , طیبه ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: مدیریت بقایای گیاهی یکی از گزینه های در دسترس برای پایدارسازی سامانه های کشاورزی است. به منظور بررسی تغییرات غلظت نیترات و آمونیوم خاک در اثر کاربرد بقایای پنبه و سویا یک آزمایش انکوباسیونی هوازی با استفاده از لایه 0-30 سانتی متری خاک سیلتی – رسی - لومی انجام شد. بدین منظور نمونه خاک با بقایای سویا، پنبه و پنبه + اوره (جهت ممانعت از غیرمتحرک شدن نیتروژن) به مقدار لازم جهت تامین 150 کیلوگرم نیتروژن کل (کجلدال) مخلوط شد. نمونه ها به مدت 175 روز و در شرایط کنترل شده و دمای 25 درجه سانتی گراد در معرض انکوباسیون قرار گرفتند. میزان نیترات و آمونیوم و جمعیت باکتری ها، اکتینومایست ها و قارچ ها در 7، 14، 28، 67، 109 و 175 روز پس از آغاز آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق موید پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی و برتری غیرمعنی دار بقایای پنبه بر بقایای سویا از جنبه نیترات و آمونیوم تجمعی آزاد شده بود. در تمام موارد، اضافه کردن کود نیتروژن به بقایای پنبه موجب برتری این تیمار در آزادسازی نیتروژن و آمونیوم شد. این نتایج بر اساس نسبت C:N سویا و پنبه قابل توجیه نبود و مشخص شد که ظاهرا درصد لیگنین این بقایا در آزادسازی نیتروژن از بقایا موثرتر بود، چرا که درصد لیگنین پنبه 0.7-1.6 درصد و درصد لیگنین سویا حدود 14 درصد است. در این تحقیق رابطه آزادشدن نیترات و آمونیوم با جمعیت های میکروبی در جریان فرآیند تجزیه مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بقایا, سویا, پنبه, تجزیه, نیتروژن, جمعیت میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082890,
author = {کامکار, بهنام and رضا قربانی نصرآبادی and سید مجید عالیمقام and طیبه ابراهیمی},
title = {تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علوم},
journal = {علوم محیطی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {October},
issn = {1735-1324},
pages = {149--160},
numpages = {11},
keywords = {بقایا، سویا، پنبه، تجزیه، نیتروژن، جمعیت میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علوم
%A کامکار, بهنام
%A رضا قربانی نصرآبادی
%A سید مجید عالیمقام
%A طیبه ابراهیمی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2009

[Download]