نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2020-11-18

عنوان : ( بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , نجمه غلامی , نرگس تیموریان قلعه نو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاب آوری به عنوان میزان تخریب و زیانی که یک سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود،تعریف می شود. هدف از پژوهش انجام شده بررسی چالشهای ارتقا میزان تاب آوری شهری در شهر بجنورد می باشد. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند، سپس برای رسیدن به این هدف پس از تهیه مدل مفهومی تحقیق پرسشنامه ای طراحی گردید و بین 30 نفر از کارشناسان شهری توزیع شد. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی اقدام به تحلیل آنها در محیط نرم افزار گردیده است.اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها از طریق آنالیزتوصیفی- استنباطی و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون کندال اقدام به تحلیل های استنباطی هر یک از ابعاد تاب آوری شده است. نتیجه مطالعه حاضر نشان میدهد که تاب آوری وضع موجود در محلات نمونه درابعاد اجتماعی،نهادی و کالبدی محیطی به طور مطلوب ارزیابی نمی شود و با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد .

کلمات کلیدی

, تاب آوری, سوانح طبیعی, جوامع تاب آور, شهر بجنورد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082897,
author = {خوارزمی, امید علی and غلامی, نجمه and تیموریان قلعه نو, نرگس},
title = {بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد)},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {تاب آوری، سوانح طبیعی، جوامع تاب آور، شهر بجنورد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد)
%A خوارزمی, امید علی
%A غلامی, نجمه
%A تیموریان قلعه نو, نرگس
%J نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2020

[Download]