پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (137-150)

عنوان : ( تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم )

نویسندگان: راحله عرب عامری , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , فرهاد خاوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص برداشت یکی از پارامتر‌های مهم در مدل‌های شبیه‌سازی جهت پیش‌بینی عملکرد دانه است. از آنجایی‌که این پارامتر تحت شرایط مختلف محیطی تغییر می‌‌‌یابد از این‌رو در این پژوهش سعی شده است تا روابطی برای برآورد آن، تهیه گردد. به این منظور آزمایشی به‌صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در گرگان در سال زراعی 85-1384 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 4 رقم منطقه (کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس) بود که در 6 تاریخ کاشت (23 آذر، 30 دی، 2 اسفند، 29 اسفند، 27 فروردین و 28 فروردین) کشت گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر شیب خط شاخص برداشت در بین تاریخ‌های کاشت اختلاف معنی‌داری وجود دارد. این تغییرات در شیب خط شاخص برداشت به میانگین دما، بیوماس تجمع‌یافته قبل از شروع پر شدن دانه و کسر ماده خشک تولیده شده در بعد به قبل از گرده‌افشانی نسبت داده شد. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست آمده و ارزیابی مدل‌های برآورد شده مشخص گردید که شبیه‌سازی dHI/dt و شاخص برداشت توسط بهترین برآورد را دارد به‌طوری‌که RMSE به‌دست آمده از مجموع ارقام در مدل برآورد dHI/dt توسط برابر 25/0 درصد در روز شد که نسبت به مدل‌های دیگر دارای مقدار کم‌تری بود. بنابراین از این رابطه‌ها می‌توان برای تخمین شیب خط شاخص برداشت استفاده کرد و یا آن‌ها را در مدل‌های شبیه‌سازی گیاهان زراعی برای مدل‌سازی عملکرد به‌‌کار برد.

کلمات کلیدی

Wheat Harvest index Harvest index line Modeling Grain yield گندم شاخص برداشت شیب خط شاخص برداشت مدل‌سازی عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082899,
author = {راحله عرب عامری and افشین سلطانی and کامکار, بهنام and ابراهیم زینلی and فرهاد خاوری},
title = {تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-2050},
pages = {137--150},
numpages = {13},
keywords = {Wheat Harvest index Harvest index line Modeling Grain yield گندم شاخص برداشت شیب خط شاخص برداشت مدل‌سازی عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم
%A راحله عرب عامری
%A افشین سلطانی
%A کامکار, بهنام
%A ابراهیم زینلی
%A فرهاد خاوری
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2010

[Download]