تولید گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (49-63)

عنوان : ( تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L) )

نویسندگان: ریحانه شهیدی , بهنام کامکار , ناصر لطیفی , سرا... گالشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات دوره های مختلف اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سال 87-1386 در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش به شکل کشت در ماسه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل پنج سطح شوری (002.0-، 25.0-،50.0-، 75.0- و 1- مگاپاسکال با نمک کلرید سدیم) و سه دوره متفاوت اعمال تنش (شامل اعمال تنش شوری در کل فصل رشد، از مرحله دو برگی تا شروع فاز زایشی و از شروع فاز زایشی تا پایان فصل رشد) بود. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر سطوح مختلف شوری، دوره اعمال تنش و اثر متقابل آنها بر عملکرد گیاه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن صد دانه معنی دار بود. اثر ساده شوری و دوره اعمال تنش بر صفت تعداد گلچه سقط شده و تعداد دانه در سنبله اصلی معنی دار بود، اما اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر این صفات نداشت. بیشترین میزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته در تیمار شاهد (سطح 002.0- مگاپاسکال) و کمترین در تیمار 1- مگاپاسکال و تنش در کل فصل رشد به دست آمد و با افزایش شدت و مدت تنش از میزان عملکرد و تعداد سنبله در بوته کاسته شد. تعداد دانه در بوته (r=0.97) و وزن صد دانه (r=0.77) بیشترین همبستگی را با عملکرد داشتند.

کلمات کلیدی

, SALINITY STRESS, YIELD, YIELD COMPONENTS, HULL-LESS BARLEY
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082901,
author = {ریحانه شهیدی and کامکار, بهنام and ناصر لطیفی and سرا... گالشی},
title = {تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L)},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-739X},
pages = {49--63},
numpages = {14},
keywords = {SALINITY STRESS; YIELD; YIELD COMPONENTS; HULL-LESS BARLEY},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L)
%A ریحانه شهیدی
%A کامکار, بهنام
%A ناصر لطیفی
%A سرا... گالشی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2010

[Download]