برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (8), شماره (31), سال (2020-3) , صفحات (115-132)

عنوان : ( کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امین فعال جلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صاحبان اقامتگاه های بوم گردی به عنوان متولیان اصلی امر گردشگری مسیولیت های زیادی در کسب و کار و ارایه خدمات منطبق با استانداردهای زیست محیطی به گردشگران دارند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی مسیولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی روستایی می باشد. بنابراین جامعه آماری در پژوهش حاضر 27 صاحب اقامتگاه بوم گردی در استان خراسان رضوی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی تحلیلی است. نتایج نشان داد که بطور کلی مسیولیت پذیری زیست محیطی در بین صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مورد مطالعه از سطح ایده آلی (بالاتر از سطح متوسط 3) برخوردار است. بر اساس نتایج t دو نمونه ای مشخص شد توجه صاحبان اقامتگاه ها به روستاییان نسبت به گردشگران بیشتر بوده است. همچنین بر طبق آزمون همبستگی مشخص شد بین مسئولیت پذیری زیست محیطی و میزان اشتغال ایجاد شده، درآمد، تعداد گردشگران و درجه اقامتگاه ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت در آزمون رگرسیون خطی مشخص شد که متغیرهای سن، تحصیلات و سطح درآمد صاحبان اقامتگاه های بوم گردی بر میزان مسیولیت پذیری زیست محیطی آن ها اثرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری, مسئولیت پذیری, کسب و کار گردشگری, گردشگری مسئولانه, اقامتگاه بوم گردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082917,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and فعال جلالی, امین},
title = {کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2020},
volume = {8},
number = {31},
month = {March},
issn = {2322-309X},
pages = {115--132},
numpages = {17},
keywords = {توسعه گردشگری، مسئولیت پذیری، کسب و کار گردشگری، گردشگری مسئولانه، اقامتگاه بوم گردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A فعال جلالی, امین
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2020

[Download]