پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (1-9)

عنوان : ( تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی )

نویسندگان: سعید فیروزه , امیرهوشنگ فلاح راد , پژمان میرشکرائی , عباس پرهام , محسن دانش مسگران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانه کتان منبع غنی از اسید آلفا لینولنیک (امگا3) با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا می باشد، که می تواند در سنتز هورمونهای جنسی و بهبود کیفیت اسپرم در گونه های مختلف نقش داشته باشد. مطالعه حاضر اثرات دانه کتان بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی را بررسی می کند. در این تحقیق که در مدت 12 هفته اجرا گردید 15 راس قوچ نژاد کردی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد دریافت کننده جیره پایه و گروه دوم که شامل جیره پایه و 5 درصد دانه کتان و گروه سوم محتوی جیره پایه و 10 درصد دانه بود. نتایج نشان داد که غلظت اسپرم، نسبت اسپرم زنده، تحرک کل و عملکرد غشای پلاسما در تیمار 10 درصد دانه کتان در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود (P<0.05). دانه کتان باعث افزایش درصد اسپرم با آکروزوم نرمال شد (P<0.01). با این حال ، درصد اسپرمهای غیر طبیعی پس از دریافت 10 درصد دانه کتان و در پایان هفته 12 در مقایسه با سایر گروه های مربوطه کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان داد که مکمل دانه کتان بر قطر بیضه اثری نداشت اما غلظت تستوسترون پلاسما را در گروه 10 درصد نسبت به گروه شاهد افزایش داد (P <0.05). اثر افزودن مکمل دانه کتان، اثر زمان و اثر متقابل آنها بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز معنی دارنبود. جیره 10 درصد کتان موجب افزایش معنی داری اسید چرب DHA (دوکوزاهگزاانوئیک DHA=Docosahexaenoic acid) در چربی اسپرم شد (P<0.05). نسبت اسیدهای چرب امگا سه به شش افزایش یافته و نیز نسبت اسیدهای چرب اشباع به اسیدهای چرب با چند باند مضاعف در گروه 10 درصد در مقایسه با سایر گروه‌ها کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان داد که افزودن 10 درصد دانه کتان به جیره پایه قوچهای کردی در خارج از فصل تولید مثل می تواند سبب بهبود کمی و کیفی شاخصهای ازریابی اسپرم و درنهایت بهبود باروری آنها گردد.

کلمات کلیدی

, اسید چرب , دانه کتان , امگا 3 , قوچ کردی, اسپرم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082927,
author = {فیروزه, سعید and فلاح راد, امیرهوشنگ and میرشکرائی, پژمان and پرهام, عباس and دانش مسگران, محسن},
title = {تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {13},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3106},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اسید چرب ، دانه کتان ، امگا 3 ، قوچ کردی، اسپرم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی
%A فیروزه, سعید
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%A میرشکرائی, پژمان
%A پرهام, عباس
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2020

[Download]