مهندسی صنایع و مدیریت, دوره (36-1), شماره (1), سال (2020-9) , صفحات (51-62)

عنوان : ( رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین )

نویسندگان: زهرا سادات حسینی , محمدصابر فلاح نژاد , محمدعلی پیرایش , حسن حسینی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش یک مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار در نظر گرفته شده است و اولین بار روشی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان با رویکرد استدلال شواهدی ارائه شده است. از مزایای این روش نسبت به روش‌های موجود ارزیابی تأمین‌کنندگان این است که این روش، عدم قطعیت‌های ارزیابی شخصی را در نظر می‌گیرد. همچنین هنگام مقایسه‌ی تأمین‌کنندگان در شرایطی که در بعضی از زیرمعیارهای ارزیابی فقدان اطلاعات وجود داشته باشد، تأمین‌کنندگان را می‌توان بر اساس کمینه و بیشینه‌ی تابع مطلوبیت ارزش تأمین‌کنندگان مقایسه کرد. در ابتدا با استفاده از روش بهترین و بدترین وزن معیارهای پایدار تعیین می‌شود؛ سپس برای رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در شرایط عدم قطعیت از روش استدلال شواهدی استفاده می‌شود و در پایان یک مطالعه‌ی موردی، برای بررسی دقیق‌تر روند پیشنهادی، مطرح شده است.

کلمات کلیدی

انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار استدلال شواهدی روش بهترین و بدترین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082947,
author = {زهرا سادات حسینی and محمدصابر فلاح نژاد and پیرایش, محمدعلی and حسن حسینی نسب},
title = {رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین},
journal = {مهندسی صنایع و مدیریت},
year = {2020},
volume = {36-1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2676-4741},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار استدلال شواهدی روش بهترین و بدترین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین
%A زهرا سادات حسینی
%A محمدصابر فلاح نژاد
%A پیرایش, محمدعلی
%A حسن حسینی نسب
%J مهندسی صنایع و مدیریت
%@ 2676-4741
%D 2020

[Download]