پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (167-180)

عنوان : ( ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی مصرف نور در نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت و کدو پوست‌کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در 10 کیلومتری غرب شهرستان شیروان در سال 1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های جایگزینی 75% ذرت+ 25% کدو پوست‌کاغذی، 50% ذرت + 50% کدو پوست‌کاغذی و 25% ذرت + 75% کدو پوست‌کاغذی و کشت خالص هر یک از گیاهان بود. نتایج حاکی از وجود رابطه خطی بین تجمع ماده خشک هر دو گیاه با تشعشع فعال فتوسنتزی تجمعی در تیمارهای مختلف کشت مخلوط با ضریب همبستگی بیشتر از 9/0 بود. کارایی مصرف نور برای ذرت از 92/0 گرم بر مگاژول در نسبت 25 درصدی ذرت در کشت مخلوط تا 35/4 گرم بر مگاژول در کشت خالص و کارایی مصرف نور برای کدوی پوست‌کاغذی از 87/0 گرم بر مگاژول در نسبت 75%کدوی پوست‌کاغذی: 25% ذرت تا 7/3 گرم بر مگاژول در کشت خالص آن متغیر بود. بیشترین میزان تشعشع جذب شده کل در بین نسبت‌های مختلف کشت مخلوط، در نسبت 50% (کدو پوست‌کاغذی): 50% (ذرت) و نسبت 75% (کدو پوست‌کاغذی): 25% (ذرت) مشاهده شد که در زمان بین 110-70 روز پس از کاشت میزان تشعشع جذب شده کل پوشش گیاهی حداکثر و با میزان تشعشع رسیده به پوشش گیاهی هم‌پوشانی داشت. بالاترین مقدار شاخص برداشت ذرت (5/59) در نسبت 75% کدوی پوست‌کاغذی: 25% ذرت و بالاترین مقدار شاخص برداشت کدوی پوست‌کاغذی (1/24) در نسبت 50% کدوی پوست‌کاغذی: 50% ذرت به‌دست آمد. بیشترین نسبت برابری زمین برای کارایی مصرف نور ذرت و کدوی پوست‌کاغذی در نسبت 25% کدوی پوست‌کاغذی: 75% ذرت و سپس در نسبت 50% کدوی پوست‌کاغذی: 50% ذرت (به‌ترتیب 49/5 و 04/5) مشاهده شد که بالاترین میزان شاخص برداشت را نیز نشان دادند.

کلمات کلیدی

تشعشع فعال فتوسنتزی جذب نور شاخص سطح برگ عملکرد کانوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083028,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and بیچرانلو, بهاره},
title = {ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2020},
volume = {18},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {167--180},
numpages = {13},
keywords = {تشعشع فعال فتوسنتزی جذب نور شاخص سطح برگ عملکرد کانوپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A بیچرانلو, بهاره
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2020

[Download]