پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان , 2019-10-16

عنوان : ( دینامیک مولکولی پپتید CLF36با پروتئین BVD )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , زهرا رشیدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea) یکی از بیماریهای ویروسی بسیار مهم در گاو است که بوسیله ی یک پستی ویروس (BVDV) از خانواده فلاوی ویریده، ایجاد میشود. این بیماری موجب کاهش اقتصاد گلههای آلوده از طریق تاثیر مستقیم بر عملکرد تولیدمثل، تولید شیر و رشد حیوان میشود. پروتئین E2مهمترین پروتئین ساختمانی این ویروس در القای پاسخ ایمنی محافظتکننده است. هدف از این پژوهش مقایسه اثر پروتئین E2و پپتید Clf36مهندسی شدهدر شرایط دینامیک و در نهایت معرفی بهترین ترکیب پروتئین با پپتید در مبارزه با بیماری اسهال ویروسی گاو است. بدین منظور، توالی پروتیئنBVDوCLF36های مهندسی شده از سایت NCBIدانلود و برای پیشبینی ساختار سه بعدی آنها از نرمافزار آنلاین Swiss-modelاستفاده شد و سپس ساختارها با استفاده از نرمافزارهای آنلاین ویرایش و ارزیابی شدند. برهمکنش پپتید CLF36با پروتئین سطحی ویروس BVD ،B2،با استفاده از نرمافزار آنلاین ClusPro2.0صورت گرفت. نتایج برهمکنش پروتئین E2و CLF36نشان داد که بهترین کمپلکس با کمترین انرژی اتصال مربوط به پروتئینE2با پپتید Clf36-12Aبود. در واقع با بررسی بیوانفورماتیک پروتئین E2و پپتید CLF36-12Aمشخص شد این پپتید بهترین عملکرد را در برابر ویروس مولد اسهال ویروسی گاوی دار

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:بیماری اسهال ویروسی گاوی, پروتئینE2 , Clf36
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083038,
author = {طهمورث پور, مجتبی and رشیدیان, زهرا},
title = {دینامیک مولکولی پپتید CLF36با پروتئین BVD},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان},
year = {2019},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی:بیماری اسهال ویروسی گاوی، پروتئینE2 ،Clf36},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیک مولکولی پپتید CLF36با پروتئین BVD
%A طهمورث پور, مجتبی
%A رشیدیان, زهرا
%J پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
%D 2019

[Download]