پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33.2), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (282-297)

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت )

نویسندگان: پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دوره­های آبیاری و تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در سال‌های زراعی 1395 و 1396 به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) اجرا شد. آبیاری در چهار سطح (غرقاب کامل، دور­های آبیاری 5، 10 و 15 روزه) به عنوان عامل اصلی و تاریخ کاشت در سه سطح (اول اردیبهشت، 20 اردیبهشت و 10 خرداد) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد شلتوک در سطح یک درصد معنی‌دار شد. بیش­ترین مقادیر عملکرد زیستی در تیمار دور آبیاری غرقابو پنج‌روزه با میانگین به ترتیب 10960 و 10238 کیلوگرم در هکتار و در تاریخ کاشت یک و 20 اردیبهشت با میانگین 10553 و 10397 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین وزن صد دانه در تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و 10 خرداد ، بیش­ترین تعداد خوشه در بوته در تیمار غرقاب و در تاریخ کاشت دوم و بیش­ترین دانه پر در خوشه در تیمار غرقاب دائم مشاهده شد. همچنین بیش­ترین تعداد دانه پوک در تیمار آبیاری 15 و 10 روزه و تاریخ کاشت 10 خرداد مشاهده گردید.نتایج نشان داد که آبیاری غرقاب با عملکرد دانه 4271 کیلوگرم در هکتار، بیش­ترین عملکرد دانه را داشت. تیمارهای دور آبیاری 10 و 15 روزه عملکرد دانه کم­تری نسبت به تیمار غرقاب و دورآبیاری 5 روزه داشتند. در دو سال زراعی آزمایش، تاریخ کاشت 20 اردیبهشت بیش­ترین عملکرد دانه با میانگین 3820 کیلوگرم در هکتار را داشت. در این آزمایش، تاریخ کاشت 20 اردیبهشت مطلوب­ترین شرایط محیطی برای رشد را داشت و از ثبات عملکرد خوبی برخوردار بود.

کلمات کلیدی

آبیاری غرقاب عملکرد زیستی عملکرد شلتوک کم‌آبیاری Biological yield Deficit Irrigation Flooding irrigation Grain yield
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083067,
author = {پویا اعلایی بازکیایی and کامکار, بهنام and ابراهیم امیری and حسین کاظمی and مجتبی رضایی},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2019},
volume = {33.2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-7140},
pages = {282--297},
numpages = {15},
keywords = {آبیاری غرقاب عملکرد زیستی عملکرد شلتوک کم‌آبیاری Biological yield Deficit Irrigation Flooding irrigation Grain yield},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت
%A پویا اعلایی بازکیایی
%A کامکار, بهنام
%A ابراهیم امیری
%A حسین کاظمی
%A مجتبی رضایی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2019

[Download]