پژوهش‌های روستایی, سال (2019-7)

عنوان : ( بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد) )

نویسندگان: سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مطالعه روستاها و تحولات کالبدی و بصری آن‌ها نمایانگر دخالت عوامل مختلفی است که گاه در حیطه اختیار روستائیان و گاه خارج از آن است. این عوامل از جهات مختلف روستاها را هدف قرار می‌دهند که منظر و تغییر آن یکی از این ابعاد است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلان‌شهر مشهد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را 13 روستای واقع در 5 کیلومتری حاشیه شمالی شهر مشهد تشکیل می‌دهند که از طریق نرم‌افزار GIS تعیین شده‌اند و مبنای مطالعه و تعیین حجم نمونه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که شامل دو گروه عوامل درونی و بیرونی به‌عنوان متغیر مستقل تحقیق و شاخص‌های متغیر منظر به‌عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحلیل داده‌های حاصل از تکمیل پرسشنامه در بین 228 نفر از ساکنین روستاهای موردمطالعه بیانگر این است که تغییر منظر و چشم‌انداز کالبدی در اغلب روستاهای موردمطالعه بالاتر از حد متوسط رخ داده است و بیشترین تغییرات منظر در شاخص تغییر کاربری اراضی روستایی صورت گرفته است. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بین تغییر عوامل درونی و بیرونی با تغییر منظر روستاها به ترتیب 482/0 و 551/۰ رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. نتایج مدل ساختاری نشان داد که متغیر نیروهای ملی و فراملی از بعد بیرونی با ضریب 312/0 بیشترین تأثیر را بر تغییر منظر و چشم‌انداز کالبدی دارد.

کلمات کلیدی

سبک زندگی منظر تأثیر کلان‌شهر عوامل درونی و بیرونی تغییرات کالبدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083083,
author = {احمدی, سودابه and صادقلو, طاهره and شایان, حمید},
title = {بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2019},
month = {July},
issn = {2008-7373},
keywords = {سبک زندگی منظر تأثیر کلان‌شهر عوامل درونی و بیرونی تغییرات کالبدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)
%A احمدی, سودابه
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2019

[Download]