آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2020-11) , صفحات (1404-1416)

عنوان : ( مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی )

نویسندگان: بیژن کمائی عباسی , سعیدرضا خداشناس , محمد حیدرنژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریزها هستند که ظرفیت تخلیه دبی بالایی دارند و می توانند به عنوان سازه ای اقتصادی با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق برای تعیین تأثیر پارامتر هندسی نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی سرریز و شیب بر ضریب آبگذری، 180 آزمایش روی سرریزهای دو و سه سیکل، تحت شرایط هیدرولیکی مختلف انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش بار هیدرولیکی، ضریب آبگذری ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی از 8/0 تا 25/1 ضریب آبگذری در سرریزکلید پیانویی به مقدار 26 درصد افزایش یافت. بررسی اثر تعداد سیکل نشان داد حداکثر ضریب آبگذری در سرریز دو سیکل بین 6/0 تا 76/0 و برای سرریز سه سیکل بین 4/0 تا 59/0 بود و در کلیه مراحل، عملکرد سرریز 2 سیکل بهتر از 3 سیکل بوده بطوریکه 29% افزایش ضریب آبگذری داشته است. علت این امر، پیچیده تر شدن شرایط جریان در سرریز سه سیکل و تداخل بیشتر خطوط جریان، استغراق موضعی، افت انرژی بیشتر در این شرایط و افزایش تعداد سیکل در یک عرض مشخص با طول موثر یکسان می باشد. در این تحقیق شرایط بهینه سرریز کلید پیانویی نوع A از نظر تاثیر توام شیب کلیدها و نسبت عرض ورودی به خروجی، با استفاده از دماغه مثلثی بررسی شد و نتایج نشان داد که سرریز کلید پیانویی با نسبت عرض کلید 25/1 و شیب 2/25 % با دماغه مثلثی بهترین ترکیب را برای ایجاد حداکثر ضریب آبگذری ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, سرریز کلید پیانویی , ضریب آبگذری , نسبت عرض کلید , مدل هیدولیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083126,
author = {کمائی عباسی, بیژن and خداشناس, سعیدرضا and محمد حیدرنژاد},
title = {مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {1404--1416},
numpages = {12},
keywords = {سرریز کلید پیانویی ، ضریب آبگذری ، نسبت عرض کلید ، مدل هیدولیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی
%A کمائی عباسی, بیژن
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد حیدرنژاد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]