تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (15), شماره (8), سال (2020-11) , صفحات (2111-2124)

عنوان : ( بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی )

نویسندگان: حامد شهسواری , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جنبههای مهم در توصیف رفتار رودخانه، مارپیچی بودن آن میباشد. تولید خمهای متوالی در رودخانههای طبیعی یک مولفه اجتنابناپذیر از فرایندی است که رودخانه طی آن دچار دگرگونی میشود. آگاهی از هیدرولیک جریان در اندرکنش کانال اصلی و سیلابدشت بهخصوص در زمان سیلاب برای حفاظت خاک بستر و نیز سازهها و تاسیسات موجود لازم و ضروری است. این تحقیق، برای شناخت بهتر هیدرودینامیک جریان متوسط و آشفته در کانالهای مرکب مارپیچ انجام شد. با توجه به شرایط طبیعی اکثر رودخانهها، بهدلیل متغیر بودن دبی و نسبتهای عمقی متفاوت (عمق جریان درسیلابدشت به عمق جریان در کانال اصلی)، در این پژوهش فلوم آزمایشگاهی مستطیلی پیچانرودی با سینوسیتی ثابت 1/3برای نسبتهای عمقی متفاوت 0/35و 0/55بررسی شد. نتایج نشان داد که اندازه اجزاء مختلف سرعت در هر سه راستای مختصات در عمق نسبی 0/35بیشتر از 0/55است که نشان از قدرت بیشتر گردابها و شدت اندرکنش بین کانال اصلی و سیلابدشت در عمق نسبی کمتر را داشت. همچنین با بررسی جریانهای ثانویه، وجود گردابهای چرخشی ساعتگرد و پادساعتگرد در کانال اصلی و سیلابدشتها و موقیعت ایجاد این جریانات تعیین شد

کلمات کلیدی

, آبراهه مارپیچ, ضریب پیچانرود, عمق نسبی, الگوی جریان, سیلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083143,
author = {شهسواری, حامد and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2020},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {2008-479X},
pages = {2111--2124},
numpages = {13},
keywords = {آبراهه مارپیچ، ضریب پیچانرود، عمق نسبی، الگوی جریان، سیلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی
%A شهسواری, حامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2020

[Download]