پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (10), شماره (38), سال (2019-8) , صفحات (63-76)

عنوان : ( ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران )

نویسندگان: اعظم عربی یزدی , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نبود یا عدم کفایت آمار مشاهداتی اقلیمی در مناطق مختلف میتواند منجر به عدم آگاهی الزم در اقلیمهای مختلف و توان پایین مدیریت در زمینههای هواشناسی، هیدرولوژی و کشاورزی شود. امروزه توسعه مراکز پیش بینی و مدلسازی دادههای اقلیمی امکان دسترسی به دادههای تقریبا به هنگام را فراهم کرده است. در این پژوهش از داده های تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی)ECMWF ،)برای پنج ناحیه معرف تنوع اقلیمی در کشور)شمال، شمال شرق، شرق، جنوب و غرب( و متغیرهای دمایی)دمای حداقل، دمای میانگین، دمای حداکثر و دمای نقطه شبنم( و بارش در موقعیتهای جغرافیایی متناظر با ایستگاههای سینوپتیک )7102-7102 )با قدرت تفکیک مکانی 2.1*2.1 درجه مورد مقایسه آماری قرار گرفت. دامنه R 2 برای متغیرهای حداکثر دمای روزانه و میانگین دما، باالی 01 درصد است. به نظر میرسد به طور متوسط مدل در برآورد دمای میانگین و دمای حداکثر خطای کمتری را دارد. دمای نقطه شبنم مدل در ایستگاه مشهد همبستگی قوی و مثبتی با مشاهدات دارد و برای ایستگاههای بیرجند و رشت به ترتیب بیش و کم برآورد دیده شد. دامنه تغییرات ضریب کارایی در ایستگاهها و متغیرهای مختلف بین 3/1 -و 0/1 است. پراکنش نقاط پیرامون خط وایازش برای متغیرها نشاندهنده ارتباط خوب بین دادههای مشاهدهای با مدل interim-ERA است. همبستگی باالی سری زمانی روزانه بین مقادیر مشاهده ای و پیش بینی مدل در همه متغیرها بین 2.1 تا 00.1 متغییر است و نشان دهنده ارتباط قوی خطی مثبت بین مقادیر مشاهده ای و مدل را نشان میدهد. به طور کلی مدل بخوبی توانسته روند تغییرات زمانی متغیرهای مختلف را در ایستگاههای منتخب شبیه سازی کند و دقت مدل در حد قابل قبول است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میتوان از دادههای این مدل در کنار دادههای ایستگاهی و یا برای مناطق با تراکم ایستگاه کم و فاقد ایستگاه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, داده های شبکه ای, Interim-ERA , آزمون آماری, تنوع اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083149,
author = {عربی یزدی, اعظم and ثنائی نژاد, سیدحسین and مفیدی, عباس},
title = {ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {38},
month = {August},
issn = {2228-5040},
pages = {63--76},
numpages = {13},
keywords = {داده های شبکه ای، Interim-ERA ،آزمون آماری، تنوع اقلیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران
%A عربی یزدی, اعظم
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A مفیدی, عباس
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2019

[Download]