دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری , 2020-07-09

عنوان : ( واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد )

نویسندگان: عطیه گروسی , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح مسئله: امروزه گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی نقش مهمی در سلامت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جوامع و همچنین توسعه مناطق روستایی دارد. اما در عین حال، مقاصد گردشگری به دلیل وجود مخاطرات و فرایندهای تهدیدکننده در جهان با موانع و خطرات بسیاری رو به رویند که در صورت عدم مدیریت با کاهش چشمگیر استقبال از سوی گردشگران و افول مزایای این صنعت مواجه خواهند شد. نواحی روستایی با وجود جاذبه های مختلف انسانی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی پایه گذار شکل گیری و توسعه گردشگری روستایی می باشند اما از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و اقلیمی جاذب گردشگر، این پهنه ها را در معرض مخاطرات محیطی بسیاری نیز قرار داده است. لذا مدیریت مخاطرات گردشگری برای کاهش آسیب ها و تلفات احتمالی گردشگران و حفظ جایگاه مقصد در این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است که گام اول این مهم با ارتقای ادراک گردشگرن از مخاطرات محیطی در مقاصد گردشگری آغاز می شود. روش پژوهش: بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی و تحلیل تئوریک عوامل موثر بر ادراک ریسک گردشگران در مناطق روستایی با روش شناسی تئوریکی – نظری پرداخته است. یافته ها و نتایج: براساس مرور مطالعات و پیشینه نظری موضوع، مهمترین عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات در نواحی روستایی را می توان دردو قالب ذهنی و عینی و در ابعاد مختلف فردی نظیر سن، تجربه و جنسیت، شرایط اقتصادی، ویژگی های اجتماعی و نظایر آن دسته بندی نمود.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, مخاطرات محیطی, ادراک ریسک, تصویر مقصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083180,
author = {گروسی, عطیه and صادقلو, طاهره and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد},
booktitle = {دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری},
year = {2020},
location = {قائنات, ايران},
keywords = {گردشگری روستایی، مخاطرات محیطی، ادراک ریسک، تصویر مقصد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد
%A گروسی, عطیه
%A صادقلو, طاهره
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری
%D 2020

[Download]