علوم و فنون بسته بندی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-9) , صفحات (20-27)

عنوان : ( مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ )

نویسندگان: وحید بهشاد , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم زیاد تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران و همچنین روند رو به رشد آن در جهان نگرانی هایی را در زمینه حفظ کیفیت آن ایجاد می کند. استفاده از روش هایی به منظور کاهش ضایعات و حفظ کیفیت این فراورده از اهمیت بسیاری برخوردار است. دما، رطوبت، نور و فعالیت آبی از جمله عوامل اصلی تغییر نامطلوب کیفیت گوشت مرغ هستند که همه این ها در شرایط استفاده از بسته بندی ها با اتمسفر تغییر یافته(MAP) و بسته بندی تحت خلأ قابل کنترل می باشند. همچنین می توان این روش ها را به صورت تلفیقی با مواردی همچون بسته بندی های هوشمند، فعال و بسته بندی های دارای نگهدارنده تلفیق نمود و با از بین بردن نگرانی های مربوط به کاهش کیفیت، طول مدّت نگهداری را چند برابر کرده و نیاز به انجماد را نیز برطرف نمود چرا که انجماد باعث کاهش کیفیت فراورده شده و فرایندی بسیار انرژی بر است.

کلمات کلیدی

, بستهبندی با اتمسفر تغییر یافته, گوشت مرغ, بستته بنتد ی فعّال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083196,
author = {بهشاد, وحید and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {42},
month = {September},
issn = {2228-6675},
pages = {20--27},
numpages = {7},
keywords = {بستهبندی با اتمسفر تغییر یافته، گوشت مرغ، بستته بنتد ی فعّال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ
%A بهشاد, وحید
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2020

[Download]