اولین کنگره اوراسیایی علوم ورزشی , 2018-11-05

عنوان : ( بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی )

نویسندگان: اعظمه جعفری , جواد غلامیان , اکبر معرفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد بود. روش شناسی: این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و بر اساس نوع توصیفی – همبستگی می‏باشد. جامعه پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی شهر مشهد در مقطع ابتدایی در سال 1397 تشکیل دادند که تعداد نهایی حدود 2900 نفر بودند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 345 نفر به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‏های استاندارد صفات پنج گانه شخصیتی مک کری و کاستا (1985)، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان (1386) و پرسشنامه نیازهای انگیزشی کلایتون (2002) بود. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی متغیر سازگاری شغلی دبیران با مولفه‏های تیپ‏های شخصیتی معنادار است و حدود 69 درصد از واریانس متغیر سازگاری شغلی دبیران در پژوهش حاضر از طریق مولفه‏های تیپ‏های شخصیتی توجیه شده است. لازم به توضیح است که ویژگی‏های شخصیت نمره کل نداشته و مولفه سازگاری شغلی دبیران با روان رنجورخویی رابطه منفی داشته و با برون‌گرایی، همسازی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری رابطه مثبت داشت. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که همبستگی مولفه سازگاری شغلی دبیران با نیاز‏های انگیزشی مثبت داشت و حدود 62 درصد از واریانس سازگاری شغلی دبیران از طریق مولفه نیاز‏های انگیزشی تبیین و توجیه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی متغیر نیازهای انگیزشی دبیران با ویژگی‏های شخصیت معنادار است و حدود 82 درصد از واریانس متغیر نیازهای انگیزشی در پژوهش حاضر از طریق ویژگی‏های شخصیت تبیین و توجیه شده است. لازم به توضیح است که ویژگی‏های شخصیت نمره کل ندارد و مولفه نیازهای انگیزشی با روان رنجورخویی رابطه منفی داشته و با برون‌گرایی، همسازی، انعطاف پذیری و مسئولیت‌پذیری رابطه مثبت دارد. نتیجه‌گیری: بنابراین نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران اثرگذار بوده و با افزایش آن می توان سازگاری دبیران را نیز بهبود بخشید و همچنین مولفه روان رنجورخویی اثر منفی بر سازگاری دبیران دارا می باشد که با توجه به آن و کاهش اثرات منفی آن می توان به بهبود سازگاری دبیران نیز کمک شایانی کرد.

کلمات کلیدی

, ویژگی‏های شخصیت, نیازهای انگیزشی, سازگاری شغلی, دبیران تربیت بدنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083203,
author = {اعظمه جعفری and غلامیان, جواد and معرفتی, اکبر},
title = {بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی},
booktitle = {اولین کنگره اوراسیایی علوم ورزشی},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ویژگی‏های شخصیت، نیازهای انگیزشی، سازگاری شغلی، دبیران تربیت بدنی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی
%A اعظمه جعفری
%A غلامیان, جواد
%A معرفتی, اکبر
%J اولین کنگره اوراسیایی علوم ورزشی
%D 2018

[Download]