دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (47-55)

عنوان : ( کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی) )

نویسندگان: هادی عباسپور , حسین کریمی مونقی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: علاوه بر برنامهی درسی رسمی و صریح، واجد نوع دیگری از برنامه درسی هستیم که برنامهی درسی پنهان یا ضمنی خوانده میشود و آثار و پیامدهای مختلفی، مثبت یا منفی بر روی یادگیری، نگرشها، رفتار و شخصیت یادگیرندگان خود برجا می-گذارد. در مورد سازه کوریکولوم پنهان و ابعاد آن تعاریف متعددی در متون ارائه گردیده است ولی هنوز درمورد آن اتفاق نظری وجود ندارد. این پژوهش با هدف تعیین ابعاد مختلف برنامه درسی پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی انجام گردید. ،Google Scholar ،Web of Sciences ،MEDLINE ،Embase،CINHAL روش کار: درجستجوی در پایگاه دادههای tacit curriculum\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\"hidden curriculum\\\\\\\\\\\\\\\",\\\\\\\\\\\\\\\"Informal \\\\\\\\\\\\\\\", باکلید واژههای Iran Medex, Magiran, SID ،Ovid curriculum\\\\\\\\\\\\\\\",\\\\\\\\\\\\\\\"medical education \\\\\\\\\\\\\\\" بدون محدوده زمانی جستجو انجام شد. از مجموع 204 مطالعات بازیابی شده پس از حذف مقالات بدون ارتباط و یا فاقد متن کامل 23 مطالعه وارد مرور شد. یافتهها: صاحبنظران به برنامه درسی پنهان از مناظر متعددی پرداختهاند. بطوریکه از آن تعاریف متنوع و متعدد بدست آمد. بدین لحاظ رویکردها و نظریههای متعددی از برنامه درسی پنهان شکل گرفته است. از این نظریهها میتوان به نظریه ماهیتی، نظریه ابعادی، نظریههای عاملی و نظریه پیامدی اشاره کرد. نتیجه گیری: دانشگاه به طور ایده آل میباید با در نظر گرفتن برنامه درسی پنهان جهت تعلیم و تربیت؛ بسط روحیه تفکر و تحقیق، انصاف و احترام به حقایق علمی، علاقه به پژوهش و حل مساله، تربیت مغزهایی متفکر و واگرا، احترام به علم به خاطر خود علم و نه هدفهای انتفاعی، پرورش انسانهایی خلاق، درک ضرورت یادگیری مداوم، تقویت هویت علمی و اخلاق محوری در دانشگاهیان تلاش نماید.

کلمات کلیدی

برنامه درسی پنهان برنامه درسی مستتر برنامه درسی غیر رسمی آموزش پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083205,
author = {هادی عباسپور and حسین کریمی مونقی and کارشکی, حسین},
title = {کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی)},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8701},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {برنامه درسی پنهان برنامه درسی مستتر برنامه درسی غیر رسمی آموزش پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی)
%A هادی عباسپور
%A حسین کریمی مونقی
%A کارشکی, حسین
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8701
%D 2020

[Download]