شریف, دوره (36), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (27-35)

عنوان : ( مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی )

نویسندگان: حمیدرضا کاظمی , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد زیاد مواد متخلخل

کلمات کلیدی

تابع شکل شعاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083207,
author = {کاظمی, حمیدرضا and شهابیان مقدم, فرزاد and حسینی, سیدمحمود},
title = {مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی},
journal = {شریف},
year = {2020},
volume = {36},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-7167},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {تابع شکل شعاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی
%A کاظمی, حمیدرضا
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حسینی, سیدمحمود
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2020

[Download]