سازه و فولاد, دوره (19), شماره (26), سال (2020-2) , صفحات (17-32)

عنوان : ( برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری )

نویسندگان: رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیر صعودی خطرهای ناشی از بارهای انفجاری در صفحه‌های گسترده و کم ضخامت کنونی، مطالعات و ارزیابی پیرامون این چالش را ضروری ساخته است. حال آن‌که با فهم تغییرمکان زیاد سازه بر مبنای این بارها، راه‌کارهایی کاربردی و مقرون به صرفه نظیر تقویت صفحه‌ها با استفاده از سخت‌کننده توصیه می‌گردد. از سوی دیگر، معضلات اجرایی و احتمال ایجاد بازشو در صفحه‌ها و تغییر رفتار آن‌ها نیز مسئله‌ای مهم و پیشنهاد برای حل آن در این پژوهش ضرورت می‌یابد. صفحه‌های هدفمند ( FGM) که ساختاری متشکل از یک توزیع توانی در راستای ضخامت دارند، به مشابه راه‌حلی برای این معضل قلمداد شده است. از این روی، پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس به سنجش پارامترهایی در صفحه‌های دارای بازشو از قبیل نوع، درصد و موقعیت قرارگیری بازشو و مقدار جرم ماده‌ی منفجره و در صفحه‌های دارای سخت‌کننده، نوع، تعداد و آرایش سخت‌کننده و شرایط مرزی و همچنین اثر تؤام بازشو و سخت‌کننده پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی بر آن است که ایجاد بازشو باعث کاهش سختی صفحه و به‌دنبال آن افزایش مقدار تغییرمکان می‌شود؛ اما با افزایش درصد بازشو و کاهش سطح اعمال بار، تغییرمکان صفحه به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد. همچنین، مشاهده گردید که سخت‌کننده از نوع مستطیلی تک به‌دلیل بیش‌تر بودن لنگر اینرسی و اجرای آسان‌تر آن در مقایسه با سایر انواع و آرایش سخت‌کننده، دارای عملکرد مؤثرتری می‌باشد. در بررسی اثر تؤام بازشو و سخت‌کننده دیده شد که می‌توان با ایجاد بازشو و استفاده از سخت‌کننده‌ی مناسب، مقدار تغییرمکان صفحه را تا 84/74% نسبت به صفحه‌ی با و بدون بازشو و سخت‌کننده کاهش داد.

کلمات کلیدی

, صفحه‌ی FGM, بار انفجاری, بیشینه تغییرمکان, بازشو, سخت‌کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083208,
author = {جمعه منظری, رضا and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2020},
volume = {19},
number = {26},
month = {February},
issn = {1735-515X},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {صفحه‌ی FGM، بار انفجاری، بیشینه تغییرمکان، بازشو، سخت‌کننده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری
%A جمعه منظری, رضا
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2020

[Download]