مطالعات ناتوانی, دوره (10), شماره (46), سال (2020-5) , صفحات (46-46)

عنوان : ( تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست )

نویسندگان: براتعلی قوامی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمدرضا صفاریان , مسعود خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: در زنان دارای ترس از زایمان نخست، رضایت زناشویی و کاهش افکار ناکارآمد ازطریق آموزشهای شناختی و رفتاری بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و افکار ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست بود. روشبررسی: پژوهش نیمهآزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون و گروه گواه نابرابر بود. جامعهٔ آماری را زنان باردار مراجعهکننده به یکی از مراکز بهداشت قوچان در سهماههٔ چهارم سال 1۳۹۶ تشکیل دادند. با استفاده از پرسشنامهٔ ترس از زایمان، ۳۹ زن باردار دارای ترس از زایمان بهشیوهٔ نمونهگیری داوطلبانه بهعنوان نمونهٔ آماری پژوهش انتخاب شده و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) ۲۰ نفر( و گواه ) 1۹ نفر( جایگماری شدند. زنان گروه آزمایش در جلسات گروهی شناختیرفتاری )ده جلسهٔ ۹۰ دقیقهای( شرکت کردند و )α= و به پرسشنامههای نگرش به زایمان لوئی و رضامندی زوجیت افروز و باورهای غیرمنطقی جونز پاسخ دادند. از روش آماری تحلیل کوواریانس در سطح معناداری ) ۰٫۰۵ نسخهٔ ۲۲ استفاده شد. SPSS نرمافزار یافتهها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش گروهی شناختیرفتاری بر باورهای ناکارآمد و رضایت زناشویی زنان دارای ترس از زایمان نخست تأثیر معناداری دارد و ۳۷٫۵ درصد از واریانس رضایت زناشویی زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست )p= و ۲۵٫۵ درصد از واریانس باورهای ناکارآمد ازدواج ) ۰٫۰۰۷ )p=۰٫۰۰۳( .)p> را تبیین میکند ) ۰٫۰۰1 نتیجهگیری: باتوجه به یافتههای این پژوهش مشخص شد که آموزش شناختیرفتاری بر باورهای ناکارآمد و رضایت زناشویی تأثیر مثبت دارد. توصیه میشود این روش برای بهبود رابطهٔ زنان باردار و همسرشان در دوران بارداری بهکار رود.

کلمات کلیدی

, شناختیرفتاری, افکار ناکارآمد, رضایت زناشویی, بارداری نخست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083214,
author = {براتعلی قوامی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and محمدرضا صفاریان and مسعود خاکپور},
title = {تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست},
journal = {مطالعات ناتوانی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {46},
month = {May},
issn = {2322-2840},
pages = {46--46},
numpages = {0},
keywords = {شناختیرفتاری، افکار ناکارآمد، رضایت زناشویی، بارداری نخست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست
%A براتعلی قوامی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A محمدرضا صفاریان
%A مسعود خاکپور
%J مطالعات ناتوانی
%@ 2322-2840
%D 2020

[Download]