پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (33), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (548-561)

عنوان : ( بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط سویه بومی Bacillus sp. FUM120 به روش تک متغیره )

نویسندگان: معصومه بحرینی , رقیه مریدشاهی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , احمد آسوده , بهناز کروژدهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به کاربرد گسترده آنزیم کراتیناز در صنایع مختلف از جمله خوراک دام، صنعت چرم، تصفیه فاضلاب، پزشکی و داروسازی تقاضا برای این آنزیم با کاربرد صنعتی رو به افزایش است. در پژوهش حاضر تولید آنزیم کراتیناز در جدایه FUM120 کراتینولیتیک، جدا شده از مرغداری های اطراف مشهد مورد بررسی و بهینه‌سازی قرارگرفت. با استفاده از سوبسترای آزوکراتین، مشخص گردید که این باکتری در ساعت 72 رشد خود با U/ml 965/49 بیشترین میزان تولید خود را دارا می‌باشد. سپس بهینه سازی تک متغیره پارامترهای دما، pH، غلظت سوبسترا، منابع کربن و نیتروژن اضافه، میزان تلقیح و هوادهی به منظور افزایش تولید آنزیم کراتیناز انجام گرفت و مشخص گردید 5/10:pH و غلظت 6/0 درصد آمونیوم کلرید به‌عنوان منبع نیتروژن اضافه در دمای C◦ 37 تاثیر قابل توجهی در افزایش فعالیت کراتینولیتیکی دارند و باعث افزایش بیش از 2 برابر تولید آنزیم گردیدند. همچنین باکتری بدون نیاز به منبع کربن اضافه با میزان هوادهی 50٪ قادر به تولید مقادیر بالایی از آنزیم بود. در نهایت تولید آنزیم به U/ml 45/117 واحد آنزیمی رسید و افزایش 34/2 برابری را نسبت به ابتدای بهینه سازی نشان داد. با بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و توالی ژن 16S rRNA مشخص گردید، جدایه FUM120 متعلق به جنس باسیلوس می باشد و 100٪ مشابه سویه Bacillus pumillus ATCC 7061 میباشد.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: کراتین; پر; آزوکراتین; باسیلوس پومیلوس; فعالیت کراتینولیتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083227,
author = {بحرینی, معصومه and مریدشاهی, رقیه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and آسوده, احمد and بهناز کروژدهی},
title = {بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط سویه بومی Bacillus sp. FUM120 به روش تک متغیره},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2021},
volume = {33},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2738},
pages = {548--561},
numpages = {13},
keywords = {کلمات کلیدی: کراتین; پر; آزوکراتین; باسیلوس پومیلوس; فعالیت کراتینولیتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط سویه بومی Bacillus sp. FUM120 به روش تک متغیره
%A بحرینی, معصومه
%A مریدشاهی, رقیه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A آسوده, احمد
%A بهناز کروژدهی
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2021

[Download]