تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (2), شماره (25), سال (2020-9) , صفحات (243-268)

عنوان : ( گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران) )

نویسندگان: قاسم قریب , جواد عباسی , سیدجلال رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی ماهیت جنبش شعوبیه یکی از حوزه های مطالعاتی در میان پژوهشگران تاریخ اسلام، ایران شناسان و متخصصان تاریخ ادبیات است. از این رو پژوهش های پرشماری در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه در زبان های مختلف به بررسی جنبش شعوبیه اختصاص یافته است. با این حال، هر دسته از پژوهشگران بسته به اینکه از زاویه تاریخ، ادبیات یا ایدئولوژی سیاسی زمانه به شعوبیه نگریسته باشند، به نتیجه متفاوتی پیرامون ماهیت این جنبش رسیده اند. مسأله پژوهش حاضر گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر است که می توان آن را به سه گونه مختلف تقسیم کرد. مطالعات شعوبیه در سه حوزه غرب، جهان عرب و ایران گونه های مزبور هستند. این گونه شناسی صرفا بر اساس مسائل جغرافیایی و قومی نیست بلکه مربوط به نوع نگاه و تفسیرهای متفاوت پژوهشگران حوزه های پیش گفته درباره شعوبیه است. پژوهشگران غربی، جنبش شعوبیه را یک نهضت ادبی خالص تلقی می کنند و آن را به یک حرکت فکری مندرج در متون فرو می کاهند. بسیاری از پژوهشگران عرب با پیشفرض ضداسلامی بودن حرکت های شعوبی سده های نخستین، در دو سطح علمی و سیاسی- ایدئولوژیک با آن مواجه شدند. در سطح نخست، پژوهشگران عرب کوشیدند تا تبیین تاریخی از جنبش مزبور ارائه دهند و در سطح دوم آن را به تحولات خاورمیانه معاصر و نقش ایرانیان در سیاست منطقه ای پیوند زدند. تحقیقات ایرانی و آثار فارسی مرتبط با مطالعات شعوبیه گونه سوم از پژوهش های این حوزه محسوب می شوند. پژوهش های ایرانی از آغاز تحت تأثیر ترجمه پژوهش های غربی و عربی بود و جز در موارد بسیار اندک موفق به شناخت ابعاد مختلف جنبش شعوبیه نگردید.

کلمات کلیدی

, گونه شناسی, مطالعات شعوبیه, غرب, جهان عرب, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083232,
author = {قریب, قاسم and عباسی, جواد and رجائی, سیدجلال},
title = {گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران)},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2020},
volume = {2},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-8841},
pages = {243--268},
numpages = {25},
keywords = {گونه شناسی، مطالعات شعوبیه، غرب، جهان عرب، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران)
%A قریب, قاسم
%A عباسی, جواد
%A رجائی, سیدجلال
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2020

[Download]