اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (19), سال (2021-5) , صفحات (1-27)

عنوان : ( نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه‌بانکی‌نقش‌برجسته ای‌در‌تامین‌مالی‌کسب‌و‌کارها‌ایفا‌مینماید.‌در‌سالهای‌گذشته‌بواسطه‌افزایش‌ مخارج‌جاری‌دولت‌و‌عدم‌افزایش‌متناسب‌درآمدهای‌دولت،‌کسری‌بودجه‌را‌ایجاد‌نموده‌است‌و‌بدلیل ‌وابستگی‌زیاد‌بین‌دولت‌و‌شبکه‌بانکی‌در‌برخی‌موارد‌افزایش‌مخارج‌از‌طریق‌اخذ‌تسهیلات‌و‌استقرا ‌ض از‌شبکه‌بانکی‌تامین‌شده‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌همبستگی‌میان‌نوسانات‌مخارج‌جاری‌دولت،‌بدهی‌دولت‌ به‌شبکه‌بانکی‌و‌نرخ‌ارز‌با‌توجه‌به دوره‌زمانی‌بروز‌نوسانات‌متفاوت‌باشد.‌همین‌ من دور‌در‌پژوهش‌ حاضر‌با‌استفاده‌از‌الگوی‌تبدی ‌موجک‌در‌بازه‌زمدانی‌1397-1388 به صورت‌ماهانه،‌‌نوسانات‌ندرخ‌ارز‌ اسمی،‌بدهی‌دولت‌به‌شبکه‌بانکی‌و‌مخارج‌جاری‌دولت‌در‌سه‌سطح‌تجزیه‌شده‌است.‌نتایج ‌نشان‌ می‌ دهد.

کلمات کلیدی

, نوسانات, ‌نرخ‌ارز‌اسمی, ‌مخارج‌جاری‌دولت, ‌بدهی‌دولت‌, بده‌ی بانک‌ها, ‌تبدیل موجک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083235,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2021},
volume = {27},
number = {19},
month = {May},
issn = {2251-8452},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {نوسانات،‌نرخ‌ارز‌اسمی،‌مخارج‌جاری‌دولت،‌بدهی‌دولت‌، بده‌ی بانک‌ها،‌تبدیل موجک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2021

[Download]