تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (13), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (1329-1344)

عنوان : ( تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سرب )

نویسندگان: سمیه اسدی , محمد مقدم , عبداﷲ قاسمی پیربلوطی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرب به‏عنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیط زیست و موجودات زنده را تهدید می‏کند. به منظور بررسی اثر متقابل متیل‌جاسمونات و تنش سرب بر خصوصیات رشدی، جذب و تجمع این عنصر و تعیین شاخص خطرپذیری در گیاه ریحان پژوهشی گلدانی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیترات سرب (صفر، 200 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و محلول‌پاشی متیل‌جاسمونات در سه غلظت (صفر، 5/0 و 1 میلی‌مولار) بود. نتایج مقایسه میانگین داده‏ها حاکی از کاهش تمامی صفات مورفولوژیک مورد مطالعه و افزایش میزان سرب برگ و ریشه گیاه و افزایش شاخص خطرپذیری با افزایش سطوح تنش سرب بود و محلول پاشی متیل جاسمونات تا حدودی توانست برخی از این صفات را بهبود بخشد. به‏طوریکه محلول‏پاشی متیل جاسمونات با غلظت 1 میلی‏مولار سبب افزایش 01/6 درصدی طول گل آذین و به‏ترتیب سبب کاهش 56/96 و 31/79 و 20/99 درصدی میزان سرب برگ و ریشه و شاخص خطرپذیری گردید، در حالی که با غلظت 5/0 میلی‏مولار به‏ترتیب موجب افزایش 66/27 و 84/9 درصدی تعداد شاخه فرعی و وزن تر اندام هوایی گردید. بنابراین به‏نظر می‏رسد کاربرد متیل-جاسمونات در شرایط تنش‏زا توانسته تاحدودی صفات گیاه را بهبود بخشد و از آنجایی که در برخی موارد غلظت 1 میلی‏مولار آن سبب کاهش برخی صفات مورفولوژی گیاه گردید لذا کاربرد آن با سطح 5/0 میلی‏مولار در شرایط تنش سرب قابل توصیه می‏باشد.

کلمات کلیدی

, تنظیم کننده رشد, سمیت سرب, شاخص خطرپذیری, وزن تر اندام هوایی, وزن خشک اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083262,
author = {اسدی, سمیه and مقدم, محمد and عبداﷲ قاسمی پیربلوطی and فتوت, امیر},
title = {تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سرب},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7604},
pages = {1329--1344},
numpages = {15},
keywords = {تنظیم کننده رشد، سمیت سرب، شاخص خطرپذیری، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سرب
%A اسدی, سمیه
%A مقدم, محمد
%A عبداﷲ قاسمی پیربلوطی
%A فتوت, امیر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2021

[Download]