پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (6), شماره (20), سال (2020-11) , صفحات (124-156)

عنوان : ( بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران )

نویسندگان: پیام رشیدی , تقی ابراهیمی سالاری , مسعود همایونی فر , سیدمجتبی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی از دو منظر امنیت انرژی و ملاحظات زیست محیطی بسیار مورد توجه سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست قرار دارد. در این مطالعه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، سهم بهینه انواع انرژی ها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران شامل صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ، تولید تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی ، تولید مواد و محصولات شیمیایی ، زغال کک، پالایشگا ه نفت و سوخت هستهای ،0/014 ،0/05 ،0/016 ،0 /17 ،0/098 و تولید فلزات اساسی محاسبه شده است که بر اساس آن سهم نفت سفید به ترتیب 8 ، سهم گاز طبیعی، 0 /96 ،1 /97 ،0 /62 ،0/93 ،12/88سهم گازوئیل، ، سهم گاز مایع، 98 ،80 /32 ،98/29 ،85/25 ،68/ 1 و سهم نفت سیا ه و کوره به تر یب 0 /052 ،0/15 ،0/37 ،0/29 ،1/32 ، سهم بنزین، 0 /33 ،2/66 ،0/08 ،2/17 ،0/18 درصد بدست آمده است. سپس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مدل مازاد 0/65 و 14 /83 ،0/62 ،11 /18 ،16/7 مبنا) کارایی اقتصادی و زیست محیطیزی ربخش ها ی منتخب صنعت با استفاده از مقادیر بهینه اندازه گیری و با کارایی مقایسه شده است که نشان دهنده بهبود کارایی 95 و 94 ،93 ،90 در حالت مقادیر واقعی مصرف انرژی در سال های اقتصادی و زیست محیطی در سال های مورد بررسی می باشد.

کلمات کلیدی

, کارایی , بهینهسازی چندهدفه, الگوریتم ژنتیک , مدل مازاد مبنا, انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083281,
author = {رشیدی, پیام and ابراهیمی سالاری, تقی and همایونی فر, مسعود and روحانی, سیدمجتبی},
title = {بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {20},
month = {November},
issn = {2538-2276},
pages = {124--156},
numpages = {32},
keywords = {کارایی ، بهینهسازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک ، مدل مازاد مبنا، انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران
%A رشیدی, پیام
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A همایونی فر, مسعود
%A روحانی, سیدمجتبی
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2020

[Download]