مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2019-4) , صفحات (97-121)

عنوان : ( ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا )

نویسندگان: بهرام فتحی , مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , H. Sajadifar ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله براساس روش بهینه‌سازی به‌منظور بررسی مسأله کارایی انرژی در کشور ایران در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین مقدار بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه با استفاده از تابع کارایی انرژی و مدل تعمیم‌یافته سولو است، که حداکثر کارایی انرژی را تضمین می‌نماید. در این راستا، ابتدا مصرف انرژی و موجودی سرمایه در مکانیسم تابع کارایی انرژی در نظر گرفته شده است. سپس الگوی موردنظر طی دوره زمانی 1393-1387 در یک مسأله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در نهایت مقادیر بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه تعیین گردیده است. نتایج قابل‌توجه نشان‌دهنده مقادیر بهینه پایدار مصرف انرژی و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. براساس حل عددی ملاحظه می‌شود، شکاف بین مقادیر بهینه با مقادیر تحقق یافته وجود دارد، و این نشان‌دهنده این است که در کشور ایران سطح مصرف انرژی از مقادیر بهینه بیشتر است. همچنین با توجه به افزایش شدت انرژی در سال‌های اخیر در کشور برای رسیدن به یک سطح مطلوب و کارآمد کارایی انرژی می‌بایست مصرف انرژی کاهش یابد.

کلمات کلیدی

کارایی انرژی مصرف بهینه انرژی موجودی سرمایه اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083287,
author = {فتحی, بهرام and خداپرست مشهدی, مهدی and همایونی فر, مسعود and H. Sajadifar},
title = {ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2019},
volume = {8},
number = {29},
month = {April},
issn = {2322-2530},
pages = {97--121},
numpages = {24},
keywords = {کارایی انرژی مصرف بهینه انرژی موجودی سرمایه اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا
%A فتحی, بهرام
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A همایونی فر, مسعود
%A H. Sajadifar
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2019

[Download]