پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (26), شماره (87), سال (2021-7) , صفحات (196-227)

عنوان : ( بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 بصورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. بر اساس نتایج پژوهش بایستی در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل گردد زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد

کلمات کلیدی

, نرخ ارز, قیمت نفت, شاخص سهام, ویروس کرونا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083301,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2021},
volume = {26},
number = {87},
month = {July},
issn = {1726-0728},
pages = {196--227},
numpages = {31},
keywords = {نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص سهام، ویروس کرونا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2021

[Download]