مطالعات راهبردی بسیج, دوره (23), شماره (87), سال (2020-8) , صفحات (137-175)

عنوان : ( بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریم )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوال اصلی(یا هدف اصلی): در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, مالیات مستقیم, مالیات غیرمستقیم, تحریم, نرخ ارز, مطالبات غیر جاری, NARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083303,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریم},
journal = {مطالعات راهبردی بسیج},
year = {2020},
volume = {23},
number = {87},
month = {August},
issn = {1735-501X},
pages = {137--175},
numpages = {38},
keywords = {مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، تحریم، نرخ ارز، مطالبات غیر جاری، NARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریم
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J مطالعات راهبردی بسیج
%@ 1735-501X
%D 2020

[Download]