اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (19), سال (2020-8) , صفحات (111-132)

عنوان : ( استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته )

نویسندگان: افسانه جوادی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عموم‌مطالعات‌انجام‌گرفته‌در‌زمینه‌منحنی‌فیلیپس‌در‌ایران‌و‌ساایر‌شواورهای‌درلاال‌توساعه،‌عاروه‌بار‌‌‌‌‌‌‌ادوار‌گذشته‌تورم،‌شکاف‌تولید،‌بیکاری‌و‌هزینه‌نهایی‌واقعی‌تولید‌را‌به‌عنوان‌متغیرهای‌سمت‌راست‌اثار‌‌گذار‌بر‌تورم‌مورد‌استفاده‌قرار‌دادهاند.‌این‌در‌لالی‌است‌شه‌پارادایم‌نئوشینزی‌پیونهاد‌مای‌دهاد‌شاه‌هار‌‌‌‌شووری‌با‌توجه‌به‌شرایط‌خاص‌اقتصاد‌خود،‌مدلهای‌متفاوتی‌را‌میطلباد.‌ایان‌ملالاه‌در‌چاارچون‌ایان‌‌‌‌‌‌پارادایم‌و‌با‌توجه‌به‌نلش‌مهمی‌شه‌نفت‌در‌اقتصاد‌ایران‌ایفا‌مینماید،‌با‌شروع‌از‌پایههای‌اقتصااد‌خاردی،‌‌‌منحنی‌فیلیپس‌جدیدی‌را‌بر‌پایه‌نرخ‌ارز‌واقعی‌استخراج‌مینماید.‌همچنین‌منحنی‌فیلیپس‌توسط‌دادههاای‌‌فصلی‌اقتصاد‌ایران‌برای‌بازه‌1369-1397‌برآورد‌می‌گردد.‌نتاای ‌نواان‌مای‌‌‌دهاد‌شاه‌داده‌هاای‌تجربای،‌‌‌‌‌منحنی‌فیلیپس‌نظری‌را‌لمایت‌میشنند

کلمات کلیدی

, منحنی‌فیلیپس, ‌پارادایم‌نئوکینزی‌, ‌نرخ‌ارز‌واقعی, ‌اقتصاد‌ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083307,
author = {جوادی, افسانه and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2020},
volume = {27},
number = {19},
month = {August},
issn = {2251-8452},
pages = {111--132},
numpages = {21},
keywords = {منحنی‌فیلیپس،‌پارادایم‌نئوکینزی‌،‌نرخ‌ارز‌واقعی،‌اقتصاد‌ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته
%A جوادی, افسانه
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2020

[Download]