مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (10), شماره (30), سال (2020-8) , صفحات (73-100)

عنوان : ( شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: سیدمجتبی هاشمیان , مجتبی پورسلیمی , صدیقه براتی گلخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین چارچوبی زمینه مند از بایسته های رفتاری اعضای هییت علمی دانشگاه از طریق کشف مضامین و فرامضامین نقش های آموزشی ایشان بوده است. روش پژوهش، پدیدار شناسی و میدان پژوهش، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های علوم انسانی بوده اند. نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثر اختلاف صورت پذیرفت. گردآوری داده ها به وسیله فن مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان انجام گرفت تا نهایتا در سی ودومین مصاحبه، اشباع حاصل شد. تحلیل داده ها به شیوه کلایزی نشان داد که چارچوب رفتارهای آموزشی اعضای هییت علمی دانشگاه از دید دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشتمل بر ۱۵ مضمون و ۵ فرامضمون شامل خبرگی آموزشی، مربی گری، ارزیابی عادلانه، توانمندسازی و پاسخگویی است.

کلمات کلیدی

, رفتارهای نقش آموزشی , رویکرد ذی نفع مدار , خبرگی آموزشی , مربی گری , ارزیابی عادلانه , توانمندسازی , پاسخگویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083336,
author = {هاشمیان, سیدمجتبی and پورسلیمی, مجتبی and براتی گلخندان, صدیقه},
title = {شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {30},
month = {August},
issn = {2476-2865},
pages = {73--100},
numpages = {27},
keywords = {رفتارهای نقش آموزشی ، رویکرد ذی نفع مدار ، خبرگی آموزشی ، مربی گری ، ارزیابی عادلانه ، توانمندسازی ، پاسخگویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی
%A هاشمیان, سیدمجتبی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A براتی گلخندان, صدیقه
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2020

[Download]