فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (41), سال (2019-6) , صفحات (81-93)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپهای کنجد )

نویسندگان: مرتضی مقنی باشی نجف آبادی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنجد یکی از قدیمیترین گیاهان زراعی در دنیا میباشد که به دلیل برخورداری از روغن بالای دانه یکی از مهمترین گیاهان روغنی مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. این آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی بهصورت کرتهای یکبار 75 و 85 درصد تخلیه مجاز در کرتهای اصلی و چهار ژنوتیپ کنجد ورامین، نازتکشاخه، ، خرد شده با سه سطح آبیاری پس از 55 اولتان و یکتا در کرتهای فرعی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1394 اجرا شد. نتایج نشان داد بین ژنوتیپهای کنجد و رژیمهای آبیاری از نظر ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف معنیدار وجود داشت. برهمکنش آبیاری در ژنوتیپ در صفات نشت الکترولیت، پایداری غشا و عملکرد معنیدار شد. افزایش دور آبیاری از 55 تا 85 درصد تخلیه مجاز باعث کاهش معنیدار محتوای نسبی آب برگ ( 13 درصد)، هدایت روزنهای ( 42 درصد) و عملکرد دانه ( 53 درصد) در ژنوتیپهای مورد بررسی شد. علاوه بر این دمای سایه انداز گیاهی ( 10 درصد) و نشت الکترولیت ( 94 درصد) در اثر افزایش سطح تخلیه رطوبتی در تمامی ژنوتیپها به طور معنیداری افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه ( 1459 کیلوگرم در هکتار) از ژنوتیپ یکتا در شرایط آبیاری 55 درصد و کمترین عملکرد دانه ( 537 کیلوگرم در هکتار) از ژنوتیپ نازتکشاخه در شرایط آبیاری 85 درصد تخلیه مجاز آب خاک بهدست آمد. بهطور کلی نتایج نشان داد که کاهش فاصله آبیاری به دلیل بهبود محتوی نسبی آن برگ، هدایت روزنهای، نشت الکترولیت و دمای سایه انداز گیاهی در ژنوتیپهای مورد بررسی باعث افزایش عملکرد دانه کنجد شد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, دانههای روغنی, هدایت روزنهای و نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083405,
author = {مقنی باشی نجف آبادی, مرتضی and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and حمیدرضا عشقی زاده},
title = {اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپهای کنجد},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۰۳X},
pages = {81--93},
numpages = {12},
keywords = {تنش خشکی، دانههای روغنی، هدایت روزنهای و نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپهای کنجد
%A مقنی باشی نجف آبادی, مرتضی
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A حمیدرضا عشقی زاده
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ ۲۰۰۸-۴۰۳X
%D 2019

[Download]