ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی , 2020-10-28

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان( )

نویسندگان: ملیحه اخباری , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: امنیت مرزی به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل و نقل کالا و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طری قدروازههای مجاز مرزی است. تلاش همه حکومت ها این است تاحد امکان مرزهای آن ها جز در برخی گذرگاه های توافق شده و مجاز غیرقابل نفوذ باشد. عوامل متعددی بر امنیت مرزهای یک کشور تاثیر می گذارند، از مهم ترین عوامل موثر بر کارکرد امنیتی مرزها، طرح ها و سیاست هایی است که کشورها در مورد کنترل مطلوب و موثر مرزه ای خود به کار می برند. در این بین، مکان گزینی دقیق پاسگاهها و مراکز انتظامی مرزی یکی از مهمترین عوامل موثر در کنترل و مدیریت مطلوب مرز و استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی می باشد . هدف و روش تحقیق: این پژوهش در صدد بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مکان گزینی پاس گاههای مرزی با استفاده از نرم افزارهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. جهت استخراج، بررسی و تحلیل اطلاعات مورد نیاز از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده OLI در سال 2018 ، نرم افزار ENVI5.3 و فنون سنجش از دور و همچنین نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی) GIS ( و سیستم استنتاج فازی و ahp استفاده شده است . نتجه گیری: در نهایت نقشه خروجی در سه کلاس کاربری های مناسب، متوسط و نامناسب طبقه بندی گردیده است. شایان ذکر است برای انجام تحلیل ها از 13 معیار؛ کاربری اراضی، شیب، حریم خط مرزی، حریم پاسگاه های مو جود، حریم مناطق حفاظت شده، دسترسی به جاده ها، حریم شهر، حریم روستا، خطوط انتقال نیرو، پهنه های آبی، آبراهه ها، خط آهن و گسل استفاده گردیده است

کلمات کلیدی

, امنیت مرزی, پاسگاه, سنجش از دور, سیستم اطلاعات جغرافیایی, RS & GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083414,
author = {اخباری, ملیحه and زرقانی, سیدهادی and مینائی, مسعود},
title = {تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان(},
booktitle = {ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امنیت مرزی، پاسگاه، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، RS & GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان(
%A اخباری, ملیحه
%A زرقانی, سیدهادی
%A مینائی, مسعود
%J ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
%D 2020

[Download]