علوم باغبانی, دوره (34), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (535-545)

عنوان : ( برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس )

نویسندگان: مهدی آرین , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی نسبت به روند تغییرات حجم حفره بذر میوه خربزه می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزی مناسب جهت انجام اموری چون کود‌دهی، آبیاری و غیره در طی فصل رشد میوه نماید. به منظور برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه، Cucumis melo L.، دو توده محلی ارزشمند قصری و خاتونی انتخاب شد و تغییرات حفره بذر آن­ها در طی فصل رشد، مورد مطالعه قرار گرفت. از روش مقطع­نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس به عنوان ابزاری دقیق و غیر مخرب در تعیین اندازه حجم حفره بذر در هر مرحله از آزمایش استفاده شد. اندازه‌گیری حجم حفره بذر در کنار عوامل درصد مواد جامد محلول، وزن مخصوص، درصد رطوبت گوشت میوه و همچنین مقدار pH در طی سه بازه زمانی 15 روز و 30 روز پس از گلدهی و مرحله رسیدگی کامل میوه انجام شد. نتایج پژوهش همبستگی بین عامل درصد حجم حفره بذر توده قصری با سایر عوامل را نشان داد. از طرفی کلیه عوامل یاد شده تغییرات معنی‌داری در طی سه بازه زمانی برداشت داشتند، ضمن اینکه این تغییرات تحت تاثیر نوع توده نیز قرار ­گرفتند، اما رابطه معنی‌داری بین برهم­کنش دو عامل توده و مرحله برداشت مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, سی‌تی اسکن, غیر مخرب, گوشت میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083425,
author = {آرین, مهدی and خجسته پور, مهدی and گلزاریان, محمودرضا},
title = {برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2021},
volume = {34},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {535--545},
numpages = {10},
keywords = {سی‌تی اسکن، غیر مخرب، گوشت میوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس
%A آرین, مهدی
%A خجسته پور, مهدی
%A گلزاریان, محمودرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2021

[Download]