پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (277-289)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی )

نویسندگان: محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , مجید حیاتی آشتیانی , سیدعلیرضا وکیلی , مرتضی وقار سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین 1 بر فراسنجههای تولید گاز، تخمیر و هضم AFB شرایط برونتنی پژوهشی در قالب دو آزمایش انجام گرفت. در آزمایش اول ابتدا تأثیر مقادیر مختلف 1 از صفر به 900 نانوگرم در میلیلیتر، نرخ تولید گاز، پتانسیل تولید AFB با استفاده از روش کشت ثابت بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش مقدار 1 نداشت. در آزمایش دوم تأثیر متقابل pH به محیط کشت تأثیری بر AFB گاز، غلظت نیروژن آمونیاکی و قابلیت هضم کاهش یافت، ولی افزودن 1 و سه نوع جاذب آلومینوسیلیکاته شامل مگاباند، مایکوباند و میلباند (در سطح 6 درصد ماده خشک جیره) بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و AFB1 هضم شکمبه با استفاده از روش کشت ثابت بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بر خلاف انتظار، هیچکدام از جاذبها نتوانستند تأثیرات منفی بر فراسنجههای تولید گاز، تخمیر و هضم شکمبه ای در شرایط برونتنی را خنثی نموده و یا کاهش دهند که احتمالاً بهدلیل مکانیسم جذب AFB1 بر گوارش و AFB باشد. نتایج این پژوهش بیان میکند که جاذبها نمیتوانند اثرات منفی 1 AFB سطحی جاذبهای آلومینوسیلیکاته برای جذب 1 بر تخمیر، جلوگیری از ورود این سموم به خوراک دام میباشد. AFB تخمیر شکمبه را کاهش دهند و تنها راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی 1

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین, برونتنی, تخمیر شکمبهای, جاذب آلومینوسیلیکاته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083451,
author = {محسن مجتهدی and دانش مسگران, محسن and مجید حیاتی آشتیانی and وکیلی, سیدعلیرضا and مرتضی وقار سیدین},
title = {ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {277--289},
numpages = {12},
keywords = {آفلاتوکسین، برونتنی، تخمیر شکمبهای، جاذب آلومینوسیلیکاته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی
%A محسن مجتهدی
%A دانش مسگران, محسن
%A مجید حیاتی آشتیانی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A مرتضی وقار سیدین
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2020

[Download]