رفاه اجتماعی, دوره (20), شماره (76), سال (2020-6) , صفحات (87-129)

عنوان : ( عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط )

نویسندگان: طاهره لطفی خاچکی , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشونت نمادین نوعی از خشونت علیه زنان است که در آن خشونت از جنبههای آشکار و بدنی خارج شده و بهصورت پنهان و نمادین درآمده است. از آنجا که پژوهشهای صورت گرفته در خصوص خشونت خانگی در داخل کشور عمدتاً به روش کمی انجام شده و به خشونتهای مستقیم و آشکار میپردازد، نیاز به انجام پژوهش حاضر، وجود داشته است. مبانی حساسیت برانگیز نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه منابع، نظریه انتخاب عقلانی کلمن و خشونت نمادین بوردیو بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به شیوه نظریه مبنایی است که حاصل 15مصاحبه عمیق در میان زنان تحصیلکرده در شهر مشهد است. 20مقولة اصلی و یک مقولة هسته از خلال کدگذاری داده ها در این پژوهش استخراج شد. مفهوم هسته «عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین» نامیده شد و مقولاتی مانند دخالت اطرافیان شوهر، جهتگیری سوگیرانه کنش زناشویی همسر، ناپایداری در هنجارهای زندگی زناشویی، دسترسی پذیری پشتیبانهای مکمل، آگاهی یابی فزاینده زنان، همسان همسرگزینی اقتصادی- اجتماعی به عنوان شرایط علی؛ همچنین پایداری/ تزلزل زندگی خانوادگی، فراز/ فرود منزلتی زنان در خانواده، تحدید/ تزاید در سطح خشونت خانگی و آرامش/ آشفتگی جو خانوادگی به عنوان شرایط پیامدی از دادههای این پژوهش استخراج شدند. برخورداری زنان طبقه متوسط از منابعی چون تحصیلات عمومی و دانشگاهی و دسترسی بهتر به منابع مالی، حمایت اجتماعی و مراجع قانونی موجب شده است تا پتانسیل و امکان اعمال خشونت به گونه ای آشکار و مستقیم توسط همسرانشان توان بروز نیابد، اما در معرض نوعی خشونت غیرملموس تر و پنهانی تر، قرار گیرند. در این میان نوعی مدیریت و بروز عاملیت زنانه در راستای زدودن و یا حداقل تعدیل خشونت نمادین در عرصه زندگی زناشویی به گونه ای هوشمندانه و به گونه ای که انعکاس رفتارهای مذکور کمترین هزینه را متوجه طرف مقابل کند، توسط زنان بروز می یابد.

کلمات کلیدی

, خانواده, خشونت, خشونت نمادین, زنان, طبقه متوسط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083459,
author = {لطفی خاچکی, طاهره and کرمانی, مهدی},
title = {عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2020},
volume = {20},
number = {76},
month = {June},
issn = {1735-8191},
pages = {87--129},
numpages = {42},
keywords = {خانواده، خشونت، خشونت نمادین، زنان، طبقه متوسط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط
%A لطفی خاچکی, طاهره
%A کرمانی, مهدی
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2020

[Download]