مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (8), شماره (2), سال (2020-2) , صفحات (1-17)

عنوان : ( تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مریم صابری نیا , مجید ایزد فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی اجسام در حال حرکت و کاملا غوطه ور در سیال بهمنظور شناخت اثرات سرعت، انحنا، ضخامت و زاویه حمله هیدروفویل از سالها پیش و با روشهای مختلف انجام میگیرد. نرمافزار محاسباتی فلوئنت امکان حل معادالت حاکم با استفاده از روشVOF برای شبیه سازی جریان دوفازی آب و هوا را بهخوبی فراهم کرده است. مدل آشفتگی استفادهشده در این تحقیق نیز، مدل آشفتگی رینولدز RSM است که عموماً مدلی دقیقتر میباشد. در مطالعه حاضر، اثرات سطح آزاد و کف محدود بر روی هیدروفویلهای غوطه ور به طور همزمان بررسی شده و نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از روش المان مرزی، مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد هیدروفویلی که در عمق بیشتری قرار گرفته، دارای ضرایب برآ و پسای بالاتر و نسبت برآ به پسای بیشتری است. همچنین در آبهای کم عمق هیدروفویلهای با انحنای بیشتر و زاویه حمله کمتر از عملکرد بهتری برخوردارند و امواج پایین دست جریان زودتر میرا میشوند

کلمات کلیدی

, سطح آزاد, هیدروفویل, زیر سطح, عمق محدود, ضرایب هیدرودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083479,
author = {پسندیده فرد, محمود and صابری نیا, مریم and ایزد فر, مجید},
title = {تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-3278},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {سطح آزاد، هیدروفویل، زیر سطح، عمق محدود، ضرایب هیدرودینامیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی
%A پسندیده فرد, محمود
%A صابری نیا, مریم
%A ایزد فر, مجید
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2020

[Download]