مهندسی سازه و ساخت, دوره (7), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (88-107)

عنوان : ( اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP )

نویسندگان: امیرمحمد محتاج خراسانی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یک جایگزین مطمئن برای میلگردهای فولادی جهت مسلح کردن اعضای بتنی در محیط ) FRP( میلگردهای پلیمری مسلح الیافی مرطوب است. دوام این میلگردها در برابر خوردگی، به خصوص در شرایط سخت آب و هوایی بسیار زیاد است. به دلیل مدول الاستیسیته کم این میلگردها در مقایسه با میلگردهای فولادی، خیز و عرض ترکها در تیرهای مسلح شده با این میلگردها بیشتر میباشند. بنابراین، طراحی اعضای بتنی مسلح شده با این میلگردها در حالت بهرهبرداری کنترل کننده است. در این پژوهش، رفتار خمشی و ترکخوردگی مورد بررسی قرار میگیرد. به این منظور، 12 نمونه تیر آزمایشگاهی به ابعاد مقطع GFRP تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای 2۵۰ میلیمتر و طول 22۰۰ میلیمتر ساخته شدند و به صورت دو سر ساده و تحت خمش چهار نقطهای مورد آزمایش قرار ×2۵۰ گرفتند. ۸ نمونه از تیرها با نسبت آرماتور کم ساخته شدند که ۴ نمونه از آنها از بتن با مقاومت بالا و ۴ نمونهی دیگر از بتن با مقاومت معمولی ساخته شدند. ۴ نمونهی دیگر از تیرها با نسبت آرماتور زیاد و ساخته شده از بتن با مقاومت معمولی میباشند. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق، شامل مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگردهای کششی میباشند. نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که تغییر در مقاومت بتن و همچنین تغییر در آرایش و نسبت میلگردهای کششی، باعث تغییر در رفتار خمشی تیرها میشود و بر ترکخوردگی نیز مقایسه شده است. ACI440.1R مؤثرند. به علاوه، نتایج آزمایشگاهی این پژوهش با آییننامه طراحی

کلمات کلیدی

, مقاومت بتن, آرایش میلگردها, نسبت , GFRP کلمات کلیدی: تیر بتنآرمه, رفتار خمشی, ترکخوردگی, میلگردهای مسلح کننده میلگردهای کششی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083498,
author = {محتاج خراسانی, امیرمحمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2476-3977},
pages = {88--107},
numpages = {19},
keywords = {مقاومت بتن، آرایش میلگردها، نسبت ،GFRP کلمات کلیدی: تیر بتنآرمه، رفتار خمشی، ترکخوردگی، میلگردهای مسلح کننده میلگردهای کششی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP
%A محتاج خراسانی, امیرمحمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2020

[Download]