انرژی ایران, دوره (22), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (125-152)

عنوان : ( سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی )

نویسندگان: لعیا کشفی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدحسین یغمائی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان (‌ّBIEMS) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمانهایی وسیع با موتورخانههای بزر گ و ورودیهای پراکنده یک مسئله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمانها ، به کارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله ، یک سیستم مجهز به کنترلرهای فازی (CMA BMS) مدیریت ساختمان چند عامله همکار و حسگرهای مجازی پیشنهاد مینماییم که هریک از عاملها کنترل یکی از برعهده دارند HVAC اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها ا فقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل میکند که منجر به عم لکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر میگردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با بهره بردهایم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز RBF شبکههای عصبی با استراتژیهای متمرکز مرسوم و BEMS دارند. برای ارزیابی طرح، دو پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفتهاند که نتایج شبیه سازی نشان میدهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه میدارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت انرژی ساختمان, سیستم چند عامله همکار, کنترل فازی, شبکه هوشمند برق, سنسور نرم, شبکه عصبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083576,
author = {لعیا کشفی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی},
journal = {انرژی ایران},
year = {2020},
volume = {22},
number = {4},
month = {March},
issn = {1028-3706},
pages = {125--152},
numpages = {27},
keywords = {سیستم مدیریت انرژی ساختمان، سیستم چند عامله همکار، کنترل فازی، شبکه هوشمند برق، سنسور نرم، شبکه عصبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی
%A لعیا کشفی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2020

[Download]