مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (1781-1793)

عنوان : ( پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی )

نویسندگان: محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، پایدارسازی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربه ای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل را مطالعه میکند. به دلیل همین محدودیت، تنها کافی ا ست که شرایط پایداری و فرضیات مربوط به دینامیکهای غیرخطی بر روی یک زیرفضای شامل مبدأ برقرار با شند. البته، این فر ضیات به گونهای ا ست که اغلب سیستمهای واقعی را پو شش میدهد. هدف در این مقاله، طراحی سیگنالی ا ست که بتواند همگرایی نمایی مسیرهای حالت به یک کران غایی به اندازه کافی کوچک را در حضور نایقینیها تضمین نماید. لذا در ابتدا، برای یک سیستم کلی غیرخطی، شرایطی ارائه می شود که تضمین کننده همگرایی همه مسیرهای حالت شروع شده از یک زیرفضای جذب به یک کران غایی ا ست. این شرایط برحسب یک تابع لیاپانوف مشترک و حداقل زمان توقف بوده و تنها کافی است بر روی زیرفضای جذب برقرار باشد. در بخش دوم، با استفاده از تابع لیاپانوف تربیعی و بهره گیری از فیدبک حالت، شرایط بیانشده در بخش اول، بهصورت مجموعه ای از نامساویهای خطی یا دوخطی بازنویسی می شود. همچنین یک مسیله بهینه سازی ارائه میگردد که با حل آن، علاوه بر تعیین پارامترهای سیگنال کنترل، بزر گترین ناحیه همگرایی و کوچکترین کران غایی به دست میآید. در نهایت، چند مثال شهودی به منظور نشاندادن کارایی روش پیشنهادی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم سوئیچ ضربهای, محدودیت نُرم, نایقینی, نامساوی ماتریسی, ناحیه جذب, کران غایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083604,
author = {قلعه نوئی, محسن and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and پریز, ناصر},
title = {پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2020},
volume = {49},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7799},
pages = {1781--1793},
numpages = {12},
keywords = {سیستم سوئیچ ضربهای، محدودیت نُرم، نایقینی، نامساوی ماتریسی، ناحیه جذب، کران غایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی
%A قلعه نوئی, محسن
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A پریز, ناصر
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2020

[Download]