فضای جغرافیایی, دوره (20), شماره (71), سال (2020-10) , صفحات (75-101)

عنوان : ( ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهد )

نویسندگان: فرشید اسمعیلی کاخکی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زلزله به عنوان یکی از بلایای طبیعی می تواند موجب خرابی‌ها و تلفات گسترده ای شود. ایران نیز به علت وجود گسل‌های فراوان و نیز فقدان برنامه منسجم جهت توسعه شهری و همچنین نادیده گرفتن استانداردهای ساخت و ساز در معرض بیشترین خطرات ناشی از زلزله بوده است. شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران بواسطه تراکم جمعیت ناشی از ورود گردشگران و همچنین وجود بافت فرسوده گسترده همواره در معرض اسیب‌های ناشی از زلزله بوده است. در این مقاله یک مدل تلفیقی جهت اسکان اضطراری زلزله زدگان در شهر مشهد ارائه شده است. مدل پیشنهادی براساس ترکیب سیستم داینامیک، رابطه کوبورن و اسپنس، GIS و مدل مکان‌یابی- تخصیص است. در ابتدا تعداد ساختمان‌های تخریب شده در اثر زلزله با استفاده از مدل‌سازی سیستم داینامیک تخمین زده می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از رابطه تخمین تلفات کوبورن و اسپنس و با استفاده از خروجی سیستم‌داینامیک تعداد تلفات ناشی از زلزله احتمالی تخمین زده می‌شود. در مرحله سوم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان های مستعد اسکان اضطراری در شهر مشهد بر اساس معیارهای موجود در این زمینه انتخاب می‌شوند و در مرحله پایانی با استفاده از یک مدل مکان‌یابی- تخصیص مکان‌های اسکان اضطراری انتخاب شده و جمعیت نیازمند اسکان به آن‌ها تخصیص می‌یابند. این روش به ازای هر سناریوی محتمل زلزله در شهر مشهد بر اساس بزرگی زلزله، نوع گسل فعال شده و همچنین شتاب و طول گسل اجرا می‌شود. با توجه به دوره بازگشت زلزله در شهر مشهد، مدل ارائه‌شده، اسکان اضطراری شهر مشهد در چهار سال آینده را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین مکان اسکان اضطراری مورد نیاز جهت پوشش جمعیت بازمانده 231 و کمترین تعداد 93 است

کلمات کلیدی

, مکان یابی, تخصیص, زلزله, سیستم داینامیکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083611,
author = {اسمعیلی کاخکی, فرشید and ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا and توکلی, احمد},
title = {ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهد},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2020},
volume = {20},
number = {71},
month = {October},
issn = {1735-322x},
pages = {75--101},
numpages = {26},
keywords = {مکان یابی، تخصیص، زلزله، سیستم داینامیکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهد
%A اسمعیلی کاخکی, فرشید
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%A توکلی, احمد
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322x
%D 2020

[Download]