علوم و مهندسی آبیاری, دوره (43), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (163-177)

عنوان : ( اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر )

نویسندگان: حمیدرضا بهروان , رضا خراسانی , امیر فتوت , عبدالمیر معزی , مهدی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالا بودن نیاز گیاه به آب و فسفر از یک سو و محدود بودن منابع آبی کشور و نامساعد بودن شرایط جذب فسفر در خاک (از جمله pHبالا و میزان ماده آلی بسیار کم) از سوی دیگر، به مصرف بهینه آب و کود فسفر در این منطقه اهمیت ویژهای میبخشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اسید هیومیک و کود فسفر بر سیستم ریشهای، ماده خشک گیاهی و در نهایت کارایی مصرف آب اجرا گردید. این آزمایش گلخانهای به صورت طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با تیمارهای اصلی سطوح مختلف فسفر (صفر، 125و 250کیلوگرم در هکتار) و اسید هومیک (غوطهورسازی قلمهدر محلولهای 0 ،3/0و 5/0درصد) در دو زمان برداشت (45و 90روز پس از کشت) با سه تکرار، در جنوب استان خوزستان اجرا گردید. در این تحقیق طول و وزن خشک ریشه، ارتفاع و وزن خشک بوته اندازهگیری و در نهایت کارایی مصرف آب برای هر تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد کهمصرف اسید هومیک و کود فسفر، طول و وزن ریشه را بهبود داده و با تاثیر بر سیستم ریشهای، ارتفاع بوته و ماده خشک گیاهی را بهطور معنیداری (از 4/3گرم و 5/26گرم در تیمار شاهد بهترتیب به 1/10گرم و 1/39گرم در برداشت اول و دوم) افزایش داد. در نتیجه افزایش ماده خشک گیاهی کاراییمصرف آب نسبت به تیمار شاهد بین 2تا 3برابر در برداشت اول و حدود 50درصد در برداشت دوم، افزایش یافت

کلمات کلیدی

, طول ریشه, وزن خشک ریشه, ماده خشک گیاهی, ماده آلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083631,
author = {بهروان, حمیدرضا and خراسانی, رضا and فتوت, امیر and عبدالمیر معزی and مهدی تقوی},
title = {اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2020},
volume = {43},
number = {3},
month = {November},
issn = {2588-5952},
pages = {163--177},
numpages = {14},
keywords = {طول ریشه، وزن خشک ریشه، ماده خشک گیاهی، ماده آلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر
%A بهروان, حمیدرضا
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%A عبدالمیر معزی
%A مهدی تقوی
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2020

[Download]