پرستاری و مامایی, دوره (18), شماره (6), سال (2020-9) , صفحات (447-459)

عنوان : ( چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , ملیحه امیریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش زمینه و هدف: گرچه ناباروری یک وضعیت پزشکی محسوب می گردد، اما ابعاد و پیامدهای آن از حوزه زیستی و جسمی فراتر رفته و دارای ابعاد و پیامدهای روان شناختی - اجتماعی نیز می گردد. این امر در خصوص زنان، با توجه به مقتضیات فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. هدف از مطالعه حاضر، کشف چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش داده بنیاد می باشد. داده ها از طریق انجام مصاحبه عمیق با 33 نفر از بانوان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی ناباروری میلاد و مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد جمع آوری گردید. فرایند جمع آوری داده ها تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها، با رضایت قبلی مشارکت کنندگان ضبط گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر به روش استراوس و کوربین و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با مشارکت کنندگان منجر به پدیدار شدن سه طبقه اصلی میکروسیستم، مزو سیستم و ماکروسیستم و 12 زیر طبقه چالش هیجانی و عاطفی، چالش جسمانی، چالش اطلاعاتی، ارتباط با همسر، ارتباط با خانواده، ارتباط با دوستان، تاثیر جامعه و فرهنگ، تاثیر مذهب و تاثیر سیستم کلان اقتصادی گردید. بحث و نتیجه گیری: تشخیص و درمان ناباروری تجربه ای دشوار برای زنان محسوب می شود که تاثیرات آن علاوه بر ایجاد چالش-های فردی همچون شوک ناشی از تشخیص و افسردگی، بر روابط اجتماعی با اطرافیان همچون همسر، خانواده و دوستان و نیز جهان بینی زنان نابارور تاثیر می گذارد. هریک از این مضامین مطرح شده، می تواند به عنوان یک هدف درمانی بالقوه در نظر گرفته شده و برای طراحی مداخلات درمانی بکار روند.

کلمات کلیدی

, ناباروری, چالش های روان شناختی – اجتماعی, کیفی, تئوری داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083639,
author = {ظریف گلباریزدی, هانیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین and ملیحه امیریان},
title = {چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی},
journal = {پرستاری و مامایی},
year = {2020},
volume = {18},
number = {6},
month = {September},
issn = {2717-0306},
pages = {447--459},
numpages = {12},
keywords = {ناباروری، چالش های روان شناختی – اجتماعی، کیفی، تئوری داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی
%A ظریف گلباریزدی, هانیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%A ملیحه امیریان
%J پرستاری و مامایی
%@ 2717-0306
%D 2020

[Download]