مهندسی عمران مدرس, دوره (19), شماره (6), سال (2020-2) , صفحات (115-125)

عنوان : ( بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش به روش NSM همراه با مطالعات موردی )

نویسندگان: امیر شمالی , داوود مستوفی نژاد , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش را به روش آزمایشگاهی بررسی کرده و به کمک تحلیل اجزای محدود شبیه سازی میکند. سپس با انجام تحلیلهای موردی، تاثیر استفاده از بتن با مقادیر متفاوت مقاومت فشاری و نسبتهای متفاوت آرماتورهای عرضی را بررسی میکند. در بخش آزمایشگاهی 4 نمونه تیر بتن مسلح به دو گروه با و بدون خاموت تقسیم شده و در آن اثر استفاده از نوارهای پلیمری تقویت شده 200 میلیمتر ساخته شده و تحت بار ????300???? با الیاف کربن به روش نصب در نزدیک سطح تحقیق میشود. برای این منظور، تیرهایی با ابعاد 2000 استاتیکی قرار گرفتند و منحنیهای بار- تغییر مکان وسط دهانه و چگونگی گسیختگی آنها مقایسه شدند. شیارهای استفاده شده در تکنیک، مجموعههایی از دو شیار هستند که در فواصل منظم در دهانههای برشی ایجاد شدهاند. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که استفاده از روش باعث افزایش ظرفیت برشی به میزان 41 درصد و 69 درصد به ترتیب در تیرهای با و بدون خاموت میشود. به علاوه، شبیهسازی نمونههای آزمایشگاهی با مدلکردن احتمال جدا شدگی نوارهای کامپوزیتی با استفاده از المان چسبنده نشان میدهد که نتایج حاصل از روش پیشنهادی مدل سازی، هماهنگی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. هم چنین تحلیلهای اجزای محدود موردی نشان میدهد که با کاهش مقاومت فشاری بتن، احتمال جدا شدگی نوارهای بیشتر است و با افزایش درصد آرماتورهای برشی، کرنش محوری نوارهای کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, تقویت برشی به روش نصب در نزدیک سطح, پلیمر تقویت شده با الیاف کربن, تحلیل اجزای محدود, خاموت, مقاومت فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083645,
author = {امیر شمالی and داوود مستوفی نژاد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش به روش NSM همراه با مطالعات موردی},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2020},
volume = {19},
number = {6},
month = {February},
issn = {2476-6763},
pages = {115--125},
numpages = {10},
keywords = {تقویت برشی به روش نصب در نزدیک سطح، پلیمر تقویت شده با الیاف کربن، تحلیل اجزای محدود، خاموت، مقاومت فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش به روش NSM همراه با مطالعات موردی
%A امیر شمالی
%A داوود مستوفی نژاد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2020

[Download]